Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Performance teori og filosofisk estetikk II

Studiepoeng
5
Emnekode
KO514
Inngår i studieprogram
Master i koreografi

Kort beskrivelse av emnet

Emnet åpner opp et utvalg emner/temaer og problemstillinger innenfor utøvende praksiser og samtidig filosofisk tenkning. Emnet vil gjennom et kritisk perspektiv fokusere på relevante konsepter og analytiske grep i kunsten som bygger på den vestlige arven fra humaniora - med estetikk og kulturstudier, og samfunnsvitenskap. Særlig oppmerksomhet vil bli gitt til tilnærminger som interseksjonalitet, kritisk raseteori, postkoloniale studier, queer teori, og andre relevante perspektiver som reflekterer spesifikke interesser hos studentene.

Emnet gir en innføring i ulike tilnærminger til skriving, inkludert akademisk essay, loggføring og feltnotater, prosjektbeskrivelser og -rapporter, og blurbs - korte tekster som brukes til markedsføring av prosjekter.

Tredje semester (2. år) har fokus på:

  • Samtidige diskusjoner innen kunst og kultur

Ved å gi innblikk i aktuelle debatter i kunst og kulturlivet vil kurset belyse kritiske problemstillinger som preger den samtidige diskursen i feltet.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap om samtidens debatter i kunst og kultur
  • kunne argumentere for ulike posisjoner i samtidens kunstog kulturdebatter og utvise kritisk kildekritikk
  • kunne kontekstualisere, situere og diskutere andres forestillinger og eget arbeid i lys av aktuelle diskurser og debatter i samtiden

Undervisning og læringsformer

Kursets arbeidsmetoder vil bestå av lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid/selvstudier. Lærerstyrt undervisning gjennomføres hovedsakelig som forelesninger, seminarer og forestillingsanalyse.

Studentene forventes å lese et utvalg artikler og bøker, som forberedelse til seminarer og forelesninger og i arbeidet med de skriftlige oppgavene. Studentene skal i løpet av emnet levere et essay med et selvbestemt tema. Det selvbestemte temaet og tilknytet litteraturliste skal godkjennes av lærer. Studentene vil gis veiledning i hvordan å arbeide med litteratur og skriveoppgaver.

Undervisningen tilpasses gruppens sammensetning og andre rådende omstendigheter. Dialog og diskusjon av sentrale problemstillinger, knyttet til sentrale temaer og profesjoner vil stå sentralt.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse og aktiv deltagelse i undervisningen
  • gjennomført lesing
  • innlevering av skriftlige oppgaver

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering I emnet.

Skriftlige oppgaver evalueres av lærer på grunnlag av emnets læringsutbytte.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.