Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Prosjekt- og forestillingsarbeid II

Studiepoeng
5
Emnekode
KO512
Inngår i studieprogram
Master i koreografi

Kort beskrivelse av emnet

Prosjekt- og forestillingsarbeid omfatter koreografens arbeidsprosess fra idé til ferdig produksjon, inkludert kunnskap om prosjektledelse. I emnet integreres flere elementer i studiet gjennom gitte oppgaver med ulik grad av kompleksitet.

Emnet skal gi studentene erfaring med og kompetanse i å iscenesette koreografi i ulike rom og kontekster og anvende sceniske virkemidler. Det inkluderer anvendelse av visualitet, materialbruk og design i relasjon til bevegelse i rom, så vel som bruken av ulike dokumentasjonsformer i forbindelse med koreografiske prosesser.

Emnet skal også styrke studentenes kompetanse til å kommunisere og samhandle med ulike utøvere og faggrupper som medvirker i en produksjon. Samarbeidsprosjekter med andre studenter ved Avdeling Dans og KHIO for øvrig, samt andre relevante institusjoner er en integrert del av emnet.

I emnet Prosjekt- og forestillingsarbeid inngår en innføring i Prosjektledelse. Her gis grunnleggende kunnskap om prosjektplanlegging, det vil si, hvordan organisere, finansiere, og gjennomføre et prosjekt, fra arbeidet med søknadsskriving til yrkesetisk- og opphavsrettslig ansvar, og andre relevante temaer som belyser koreografens rolle og virke som prosjektleder, arbeidsgiver og produsent i egen virksomhet.

Emnet skal gi studenten kunnskap om koreografens komplekse yrkesrolle som skaper av ny virksomhet og bidragsyter i ulike samarbeidskonstellasjoner. Emnet vil også gi innsikt om dansekunstfeltets vilkår og muligheter ved å se nærmere på noen av de støtteordninger, strukturer og aktører, det være seg festivaler, programmerende scener eller kompanier, som eksisterer i feltet.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap om problemstillinger knyttet til det å arbeide kontekstuelt med koreografi
  • kunne anvende koreografiske ferdigheter og kontekstforståelse til å håndtere gitte oppgaver og rammer
  • kunne planlegge, organisere, lede, gjennomføre og formidle et kunstnerisk prosjekt praktisk, organisatorisk og yrkesetisk forsvarlig
  • kunne innhente informasjon og analysere gitte produksjonsbetingelser i arbeidet med å lage kunstneriske relevante prosjekter
  • kunne vise koreografisk selvstendighet og kreativitet i iscenesettelser av gitte og selvvalgte oppgaver og rammer
  • kunne virke som en kunstnerisk ansvarlig prosjektleder i ulike typer koreografiske prosjekter.
  • kunne vise en bevisst, selvstendig og reflektert holdning til utøvelsen av sin yrkesrolle
  • kunne formidle og dokumentere selvstendig kunstnerisk arbeid til fagfeller og allmennheten

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet kan være basert på gruppearbeid eller mer selvstendig prosjektarbeid i kombinasjon med workshops, ekskursjoner, seminarer, forelesninger og underviserstyrt undervisning og veiledning. I emnet inngår en stor grad av selvstendig kunstnerisk arbeid som skal vise refleksjon, forståelse og modning. Som en del av undervisningen inngår det å dele resultater eller erfaringer fra prosessen med andre ved å dokumentere egen prosess, skriftlig, muntlig, performativt og eller audiovisuelt. Noe av undervisningen kan skje sammen med andre relevante studieprogram.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk frammøte og aktiv deltakelse
  • godkjent gjennomføring av gitte oppgaver

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentenes arbeid i emnet produksjoner skal vurderes underveis. Vurderingen underveis baserer seg på veiledning, underviseres vurderinger, medstudenters tilbakemeldinger, gruppediskusjoner og egenrefleksjon over faglig utvikling sett i relasjon til emnets læringsutbytte.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.