Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Performance teori og filosofisk estetikk I

Studiepoeng
10
Emnekode
KO504
Inngår i studieprogram
Master i koreografi

Kort beskrivelse av emnet

Emnet belyser et utvalg temaer og problemstillinger i skapende og utøvende forestillingsarbeid og nyere filosofisk tenkning. Emnet vil gjennom et kritisk perspektiv fokusere på relevante konsepter og analytiske grep i kunsten som bygger på den vestlige arven fra humaniora - med estetikk og kulturstudier, og samfunnsvitenskap. Særlig oppmerksomhet vil bli gitt til tilnærminger som interseksjonalitet, kritisk raseteori, postkoloniale studier, queer teori, og andre relevante perspektiver som reflekterer spesifikke interesser hos studentene.

Emnet gir en innføring i ulike tilnærminger til skriving, inkludert akademisk essay, loggføring og feltnotater, prosjektbeskrivelser og -rapporter, og blurbs - korte tekster som brukes til markedsføring av prosjekter.

Første semester (1. år) har fokus på:

  • Sentrale temaer og problemstillinger innen dans og scenekunst.

Kurset gir en dypere kunnskap om scenekunst, og da spesielt innen dans. De utvalgte temaene undersøkes i deres historiske, estetiske, politiske og metodiske betydning.

  • Analyse av arbeider fra moderne- og samtidig dans.

Kurset gir et håndfast grunnlag for å utdype og diskutere temaer og problemstillinger innen scenekunst og dans.

Andre semester (1. år) har fokus på:

  • Introduksjon til historiske og samtidige begreper innen estetikk og kunstkritikk.

Kurset gir en bredere idehistorisk inngang til ulike kritiske perspektiver.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap om utvalgte historiske og samtidige idéer og problemstillinger i vestlig scenekunsttradisjoner og filosofi
  • kunne anvende og uttrykke muntlig og skriftlig sin innsikt i forholdet mellom kunstnerisk praksis og ulike teoretiske tilnærminger
  • kunne kontekstualisere og situere samtidens scenekunstfelt så vel som eget kunstneriske arbeid

Undervisning og læringsformer

Kursets arbeidsmetoder vil bestå av lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid/selvstudier. Lærerstyrt undervisning gjennomføres hovedsakelig som forelesninger, seminarer og forestillingsanalyse.

Studentene vil måtte å lese et utvalg artikler og bøker, som forberedelse til seminarer og forelesninger og arbeidet med de skriftlige oppgavene. Studentene skal i løpet av emnet levere to essayer med gitt tema og litteratur (tildelt av lærer). Studentene vil gis veiledning i hvordan man kan arbeide med litteratur og skriveoppgaver.

Undervisningen tilpasses gruppens sammensetning og andre rådende omstendigheter. Dialog og diskusjon av sentrale problemstillinger, knyttet til sentrale temaer og profesjoner vil stå sentralt.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse og aktiv deltagelse i undervisningen
  • gjennomført lesing
  • innlevering av skriftlige oppgaver

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering I emnet.

Skriftlige oppgaver evalueres av lærer på grunnlag av emnets læringsutbytte.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.