Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kunsthøgskolen har konkludert i varslingssakene

Kunsthøgskolen har konkludert i varslingssakene

KHiO har konkludert i varslingssakene med påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering.

På et allmøte, og i et eget skriv fra rektor og direktør ved KHiO, er ansatte og studenter orientert om konklusjon i tre konkrete varslingssaker.

Eksterne medlemmer av et varslingsutvalg har, på et selvstendig grunnlag, vurdert institusjonens håndtering om varslinger ved KHiO. Disse er forelagt styret ved KHiO.

Varslingssakene mot de enkelte ansatte er personalsaker underlagt taushetsplikt og unntatt offentlighet, jf. Forvaltningslova § 13 og Offentleglova § 13.

Konklusjoner

Varslingsutvalget har funnet:

  • at det er sannsynliggjort at det i en av sakene har forekommet brudd på allmenne normer for akseptabel adferd, tilfeller av seksuell trakassering og brudd på de etiske retningslinjene til Kunsthøgskolen i Oslo. Saken har ført til avskjed.
  • at det i en annen sak ikke er grunnlag for å konkludere med handlinger som representerer seksuell trakassering, men det er sannsynliggjort at det har skjedd brudd på de etiske retningslinjene til Kunsthøgskolen i Oslo. Den ansatte har sagt opp sin stilling.
  • at man i den tredje saken står overfor en situasjon hvor påstanden om at det har forekommet seksuell trakassering/tilnærmelser ikke er tilstrekkelig underbygget og saken må derfor avsluttes fra varslingsutvalgets side.

De eksterne rådgiverne av varslingsgruppa har konkludert med at Kunsthøgskolen ikke gjennomførte referansesjekk ved kalling av en ansatt. Dette er kritikkverdig og de eksterne rådgiverne mener det er problematisk at KHiO ikke har klare retningslinjer for referansesjekk ved kalling.

De eksterne rådgiverne finner ikke grunnlag for kritikken om at interne relasjoner mellom ansatte skal ha hindret eller vanskeliggjort varsling om eventuelle kritikkverdige forhold.

De eksterne medlemmene finner grunn til å kritisere at et varsel fra 2010 ikke ble fulgt opp. Når det gjelder de øvrige varslene er disse håndtert på en god måte, men kunne samtidig på enkelte punkt vært håndtert bedre. For øvrig er de eksterne rådgiverne kritiske til hvorvidt de generelle tiltakene som ble iverksatt var tilstrekkelige gitt resultatene av noen av studentundersøkelsene. De eksterne rådgiverne anbefaler en rekke læringspunkter for Kunsthøgskolen.

Kunsthøgskolen er av Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere politianmeldelse. På bakgrunn av varslingsgruppens arbeid hvor dette også er vurdert, ser ikke Kunsthøgskolen at det foreligger grunnlag for politianmeldelse.

Kunsthøgskolens styre ble informert av advokat Anne Marie Due om innholdet i varslene, saksbehandlingen, grunnlaget for vurderingene og konklusjonene i styremøte 12. juni 2018. Styret ble også presentert for de eksterne rådgivernes anbefalinger. Det er utarbeidet en rapport som er levert styret hvor alle påstandene er vurdert. Denne er unntatt offentlighet (Offl §23, §13, Fvl §13).

Les mer

20.06.2018 Skriv fra rektor og direktør til ansatte og studenter ved KHiO med «Orientering om varslingssakene ved Kunsthøgskolen»

Pressekommentar

Alle uttalelser til pressen om varslingssaker ved KHiO blir gitt av rektor.

Rektor Jørn Mortensen
telefon: 945 23 328
e-post: jornmort@khio.no

For teknisk bistand og andre forespørsler:

Kommunikasjonssjef Atle Faye
telefon: 913 47 369
e-post: atle.faye@khio.no