Språkpolitikk for KHiO

Dokumentet "Språkpolitikk for KHiO" er nå tilgjengelig også i en engelsk oversettelse.

Språkpolitikk for Kunsthøgskolen i Oslo, vedtatt av styret 30.09.2014.

Norsk versjon

Engelsk versjon

Sammendrag

Kunsthøgskolen skal ivareta og fremme bruk av norsk fagspråk. Samtidig kan engelsk eller annet internasjonalt språk brukes der det er hensiktsmessig for å nå Kunsthøgskolens mål om å tilby studier på høyt, internasjonalt nivå og å delta i den internasjonale utviklingen innen kunstnerisk utviklingsarbeid.

Kunsthøgskolen følger i hovedtrekk UHRs anbefalinger i forhold til valg av språk:

  • Undervisningsspråket ved universiteter og høgskoler bør til vanlig være norsk
  • Samisk og norsk er likestilte offisielle språk. Samisk språk skal derfor likestilles med norsk i de fag der det er naturlig
  • Engelsk eller andre språk kan brukes i de sammenhenger der det er faglig hensiktsmessig og/eller nødvendig
  • Publisering og formidling skal skje på det språk som er mest relevant og naturlig for det aktuelle fagmiljøet og tilpasset aktuell målgruppe

Undervisningsspråket ved Kunsthøgskolen skal normalt være norsk. For å oppnå mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk eller annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk. Dette betyr at studenter som tas opp til studier ved Kunsthøgskolen må beherske både norsk og engelsk.

Studenter på høyere nivå bør normalt kjenne til og kunne bruke fagspråk både på norsk og på engelsk eller annet internasjonalt språk.

Kunsthøgskolens språkpolitikk skal sikre parallellspråklighet, dvs. norsk som nasjonalt fagspråk og engelsk som internasjonalt fagspråk.

Administrasjonsspråket ved Kunsthøgskolen er norsk. Intern kommunikasjon med ansatte foregår på norsk. Søkere til stillinger skal få informasjon om at skolen har norsk som administrasjonsspråk og ved ansettelse skal det skal stilles krav om at ansatte oppnår en viss norskkompetanse innen rimelig tid.

Det er et mål at ekstern kommunikasjon på Kunsthøgskolens nettsider skal foreligge på både norsk og engelsk.

Ved Kunsthøgskolen skal begge de norske målformene, bokmål og nynorsk, være tydelig synlige gjennom de skriftlige tekstene i ulike kanaler og presentasjonsformer i samsvar med målloven.