Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 109, Firefox (Android) 109, QQ browser 13.1, UC browser 13.4, Android WebView 109, Baidu 13.18, Chrome 109, Chrome 108, Chrome 107, Edge 109, Edge 108, Edge 107, Firefox 109, Firefox 108, Firefox 107, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 73, Opera 94, Opera 93, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 16.2, Safari (MacOS) 16.1, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 19.0, Samsung 18.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Foto: Shutterstock - fra nasjonal rapport
Foto: Shutterstock - fra nasjonal rapport

Rapport om mobbing og trakassering i UH-sektoren

KHiO har mottatt institusjonsrapporten fra UHR sin spørreundersøkelse om mobbing og trakassering i universitets og høgskolesektoren.

Bakgrunn

Universitets- og høgskolerådet (UHR) oppretta, i kjølvatnet av metoo-aksjonen, ei arbeidsgruppe for å samordne UH-institusjonenes innsats for å kartlegge, forebygge og sikre gode systemer for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering for ansatte og studenter. Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) har vært representert i arbeidsgruppa ved tidligere rektor.

Etter initiativ fra Universitetet i Agder (UiA), Universitetet i Oslo (UiO) og KHiO er det tatt initiativ til en nasjonal spørreundersøkelse i sektoren. Ipsos har på oppdrag av UiA gjennomført selve undersøkelsen.

26 av 31 UHR-institusjoner deltok i undersøkelsen som ble gjennomført i tidsrommet 20. mai og 11. juni 2019. Undersøkelsen er en kunnskapsinnhenting blant ansatte i UH-sektoren. Undersøkelsen omfatter ikke studenter fordi temaet ble grundig berørt i SHoT-undersøkelsen fra 2018.

Det er utarbeidet rapport fra undersøkelsen på nasjonalt plan og for hver av institusjonene. For institusjoner som har et lavt antall respondenter (svar) – deriblant KHiO, er det, av hensyn til anonymitet og personvern, ikke offentliggjort tall som kan identifisere miljø eller personer.

Spørreundersøkelsen om mobbing og trakassering i UH-sektoren viser følgende hovedfunn nasjonalt og for KHiO:

UH-sektoren nasjonalt KHiO
Respondenter Det ble sendt ut intervjuforespørsler til 42778 ansatte ved 26 deltagende UH-institusjoner. Totalt ble undersøkelsen besvart av 17984 respondenter, noe som gir en svarprosent på 42 %. Det ble utsendt intervjuforespørsler til 328 ansatte ved KHiO.
Totalt ble undersøkelsen besvart av 120 respondenter, noe som gir en svarprosent på 37 %, dette er 5 % under gjennomsnittet.
Mobbing og trakassering Av totalt 17984 som har besvart undersøkelsen oppgir 13 % av respondentene å ha blitt mobbet eller trakassert i løpet av de siste 12 månedene.

Det er flere eldre enn yngre som oppgir å ha blitt mobbet eller trakassert i løpet av de siste 12 månedene.

I aldersgruppen 50-59 år oppgir 15 % å ha blitt mobbet eller trakassert, noe som er høyere enn de andre alderskategoriene og signifikant oftere enn gjennomsnittet.
Av totalt 120 som har besvart undersøkelsen oppgir 19 % av respondentene som at de har blitt mobbet eller trakassert i løpet av de siste 12 månedene.

Den hyppigste formen for trakassering er verbal trakassering, men ikke-verbal og digital blir også oppgitt.

Hovedsakelig viser respondentene til at en sideordnet kollega har mobbet eller trakassert dem.

Det er ingen kjønnsforskjell, men vi ser en vesentlig forskjell på respondentenes alder. 95 % av alle som melder om mobbing/trakassering er over 40 år, og 70 % er over 50 år.
Seksuell trakassering 299 av 17984 respondenter oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i løpet av de siste 12 månedene, dette utgjør 1,6 % av respondentene.

Av disse er 79 % kvinner og 21 % menn, og de er oftere yngre enn eldre. 51 % av tilfellene oppgis av personer mellom 18 og 39 år, og dette er en høyere andel enn i de eldre aldersgruppene.

Stipendiater er gruppen med høyest andel som oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering.
1 av 120 respondenter oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i løpet av de siste 12 månedene, dette utgjør 0,83 % av respondentene.

Av hensyn til anonymitet og personvern er underkategorier eller svar på andre oppfølgingsspørsmål ikke nærmere kommentert.
Seksuelle overgrep 18 av 17984 respondenter oppgir å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Stipendiater oppgir oftere enn andre grupper å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep, - av de 18 som svarer dette er det 7 stipendiater.

Blant de 18 som oppgir å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep er det 11 kvinner og 7 menn. Blant de som er usikre er det 16 kvinner, 17 menn og 2 som ikke definerer sitt kjønn binært.
0 av 120 respondenter oppgir å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep.
Kjennskap til og erfaring med varslingssystem 48 % av respondentene oppgir at de vet hvordan de finner varslings-/si ifra-systemet.

32 % kjenner ikke til systemet, mens 19 % vet ikke eller er usikre på om de vet hvordan de finner varslingssystemet.
68 % av respondentene oppgir at de vet hvordan de finner varslings-/si ifra-systemet, dette er 20 % over landsgjennomsnittet.

14 % kjenner ikke til systemet, mens 18 % vet ikke eller er usikre på om de vet hvordan de finner varslingssystemet.

KHiO

Rektor ved KHiO har gitt følgende pressekommentar i forbindelse med at institusjonsrapporten er mottatt:

Nulltoleranse for mobbing og trakassering

-Kunsthøgskolen i Oslo har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering, sier rektor Måns Wrange ved KHiO. -Nulltoleranse er klart slått fast i KHiOs etiske retningslinjer, institusjonen har utarbeidet varslingsrutiner, og UHR-undersøkelsen viser heldigvis at disse varslingsrutinene er godt kjent blant respondentene i undersøkelsen. Men rapportens høye tall om mobbing og trakassering bekymrer meg sterkt, og det er fullstendig uakseptabelt at ansatte skal oppleve å bli trakassert eller mobbet på jobben. Jeg har allerede besluttet tidligere at det psykososiale arbeidsmiljøet og tiltak mot mobbing og trakassering er ett av områdene som vil ha høyest prioritet ved KHiO de kommende årene. Ambisjonen min er også å etablere et nært samarbeid med andre høyskoler og universiteter og ved hjelp av ekstern ekspertkompetanse ta et krafttak mot trakassering og mobbing, sier rektor Måns Wrange ved KHiO.

Dette er gjort ved KHiO:

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO tar mobbing og trakassering på høyeste alvor. KHiO var en av initiativtakerne til UHR-undersøkelsen fordi det i dag er lite kunnskap om omfanget av mobbing og trakassering. Ved å få konkrete tall flytter vi oss fra synsing til fakta. Det gir grunnlag for tiltak i arbeidet med å forebygge og følge opp mobbing og trakassering.

Nulltoleranse mot mobbing og trakassering

I 2015 fastsatte styret ved KHiO etiske retningslinjer med nulltoleranse for mobbing og trakassering. Retningslinjene er et supplement til Etiske retningslinjer for statstjenesten.

Rutiner for varsling

I 2018 fastsatte styret nye rutiner for varsling med oversikt over hvordan man på en forsvarlig måte kan varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, oppnevnelse av varslingsmottak og ekstern varslingsnemd. Varslingsrutinen understreker at ansatte har en særskilt plikt å varsle om forhold som gjelder mobbing og trakassering på arbeidsplassen.

Retningslinjer for håndtering av konflikter

I 2014 vedtok AMU egne retningslinjer for håndtering av konflikter og involvering av tredjepart ved konflikter.

Handlingsplan for et trygt studiemiljø

KHiO har håndtert flere konkrete varslingssaker der det er fastslått at det har skjedd brudd på retningslinjene som har fått tjenstlige følger, der også tilsatte er oppsagt.

Som resultat av varslingssakene, der det er synliggjort brudd på KHiOs etiske retningslinjer, ble det i 2018 utarbeidet en egen handlingsplan #medlysetpå for et trygt studiemiljø. Dette har vært tema på flere møter i styret og AMU.

De viktigste tiltakene i #medlysetpå er:

  • Oppretting av ny intranettside – Si ifra om læringsmiljøet – for studenter med orientering om hva en student bør vite ved varsling og hvem som kan hjelpe
  • Deltaking i arbeidsgruppe mot mobbing og seksuell trakassering i regi av UHR
  • Initiativ til en spørreundersøking om mobbing og trakassering i UH-sektoren for å innhente mer faktagrunnlag.
  • Interne seminar med eksterne foredragsholdere, tema på kollegiemøter i fagavdelingene, allmøte og rektorbrev
  • Revisjon av etiske retningslinjer for KHiO med sikte på å forenkle språk og å utarbeide en Vær varsom-plakat om etikk (pågår)

Arbeidsmiljøundersøkelse (Ark)

KHiO gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelse hvert annet år. Ark (arbeidsmiljø og klimaundersøkelse) sammenlikner hele UH-sektoren og skjer i regi av NTNU.

Ark sier noe om hvordan vi har det på arbeidsplassen, men spør ikke direkte etter mobbing og trakassering. Spørsmålene som stilles knytter seg til fem hovedområder; jobbtilknytning, jobbkrav, individuelle ressurser, kollega ressurser og organisatoriske ressurser. I tillegg er det spørsmål knyttet til rollekonflikter, personkonflikter og dysfunksjonell støtte.

Etter gjennomføring av undersøkelsen har det blitt utarbeidet tiltak i avdelinger/ seksjoner.

KHiO har gjennomført et medarbeiderutviklingsprosjekt, dette er et tiltak som knyttes direkte til funn i ARK med behov for å utvikle felles kultur, større målklarhet og avklaring av roller ved KHiO.

Prosess internt

Ledere, tillitsvalgte, og deretter ansatte, blir orientert av direktør 21.08. om at rapporten kommer.
Nasjonal rapport blir offentliggjort av UHR torsdag 22. august 2019 kl. 12.00. Pål Stephensen (virksomhetsstyring) og Atle Faye (kommunikasjon) er tilstede.
Institusjonsrapport for KHiO får utsatt offentlighet, jf. offentleglova § 5 og blir gjort tilgjengelig for media i sin helhet, fredag 23. august, først for ansatte kl. 12.00 og deretter media kl. 14.00.
Det er fellesmøte mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud fredag 23. august kl. 11.30-12.30.
Onsdag 28. august kl 12.00-13.00 inviteres ansatte til tema-møte på Hovedscenen. Mads Motrøen, ansvarlig for undersøkelsen hos Ipsos presenterer institusjonsrapport for KHiO og svarer på spørsmål. Representanter for ledelsen, HR, AMU-leder vil være til stede.

Noen å snakke med

Om noen ansatte i UH-sektoren ønsker noen å snakke med utenfor egen arbeidsplass er det opprettet en telefontjeneste ved Senter for krisepsykologi, tlf. 908 42 775. Telefonen er døgnåpen fra torsdag 22.08. kl. 13.00 til søndag 01.09.

Mediehåndtering

Media som ønsker institusjonsrapporten for KHiO må rette innsynsbegjæring skriftlig til postmottak@khio.no, se også mer informasjon på khio.no.
Det er rektor, eller den han gir myndighet til det, som uttaler seg på vegne av KHiO.
Alle presseforespørsler skal koordineres via teamleder for kommunikasjon.

Mer informasjon:

Nasjonal kartlegging

Institusjonsrapport

Spørreskjema - norsk

Spørreskjema - engelsk