Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Helse og velferd

Kunsthøgskolen i Oslo søker først og fremst å forebygge skader. Skulle ulykken likevel være ute, gir vi her en oversikt over hvordan du er forsikret som student på Kunsthøgskolen i Oslo dersom du blir skadet i studietiden. Her kan du også lese om Studentsamskipnaden SiO sine tjenester med lege, psykolog, studentbolig, barnehageplass, trening og ulike foreninger.

Støtte korona

Koronasituasjonen gjør at det er krevende å være student. På denne nettsiden er det samlet flere ulike tilbud som er laget for å støtte studenter.

Mental Helse: Studenttelefonen
Studenttelefonen er et gratis og anonymt lavterskeltilbud for alle studenter som trenger noen å snakke med. Telefon og chat er åpen alle dager fra kl. 17.00–07.00 (også i helger og høytider).
https://mentalhelse.no/fa-hjelp/studenttelefonen

SIO Helse
Noen å snakke med: SiO Helse legger til rette for at du får en samtale raskt på video. Ring for å avtale på telefon 22 85 33 00
https://www.sio.no/helse/noen-å-snakke-med

Gratis kurs: For eksempel kurs i mestring av eksamensangst, mindfulness i hverdagen og stress- og studiemestring.
Kurskalender: https://www.sio.no/helse/kurs#kalender

LINK Oslo Selvhjelpsgrupper
Gratis samtalegrupper for studenter. LINK Oslo bidrar i etablering, oppstart og introduksjonskurs for gruppene. Tilbudet er gratis.
Påmelding til: koronafast@linkoslo.no eller guro@link.oslo (Merk epost med «student»).
https://linkoslo.no/#hjem

Tips og råd
Universitetet i Bergen har på oppfordring fra studentene laget en portal med forskningsbaserte råd og tips til bedre mestring av studenthverdagen gjennom blant annet musikk, fysisk aktivitet og god mat.
https://www.vaergodmotdegselv.no/

Forsikring

Studenter har ikke egen forsikringsordning gjennom Kunsthøgskolen fordi statlige utdanningsinstitusjoner ikke har lov til å tegne forsikringer på studentenes vegne. Staten er såkalt selvassurandør.

Dette betyr også at Kunsthøgskolen ikke er forsikret for tap, tyveri eller skade på utstyr og inventar. Studentene har ansvar for sine egne eiendeler og må selv dekke egen forsikring for private eiendeler som blir oppbevart i Kunsthøgskolen sine lokale.

Utstyr som studentene låner av Kunsthøgskolen blir regnet som studentene sine eiendeler i låneperioden.

For å få samme forsikringsdekning som arbeidstakere ved skolen må du som student tegne en egen reise-, tyveri- og personskadeforsikring.

Forsikring etter folketrygdloven

Studenter med norsk statsborgerskap har i utgangspunktet yrkesskadedekning etter folketrygdloven, jf. § 13-10 og § 13-14. Dette innebærer at norske studenter har de samme rettigheter som arbeidstakere i forhold til yrkesskadedekning, dersom lovens vilkår er oppfylt.

Yrkesskade defineres som personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en arbeidsulykke, jf. folketrygdloven § 13-3. Skaden må være forårsaket av en plutselig, uventet og uforutsett hendelse.

For at en skade skal kunne dekkes, må skaden ha oppstått mens studenten var:
- i en undervisningssituasjon
- på undervisningsstedet
- i undervisningstiden

Undervisningsstedet er det stedet der undervisningen faktisk blir utført. 

Ved skade skal studenten ta kontakt med administrasjonen som bistår med melding til NAV. Dokumentasjon fra lege må vedlegges. I tillegg skal det fylles ut et skjema til internt bruk Skadeskjema - studenter skade, ulykke.

NAV avgjør om en skade godkjennes i forhold til folketrygdloven. Studenten må selv søke NAV om ytelser. Les mer om yrkesskadeforsikring og søknadsprosess.

Dersom man har bodd i utlandet i en lengre periode vil man slutte å være medlem av Folketrygden. Les mer om medlemskap i folketrygden.

Studenter med utenlandsk statsborgerskap vil ikke automatisk gå inn under folketrygdloven. Utenlandske studenter må kontakte NAV for å avklare vilkår for sitt medlemskap.

Studenter i praksis

Yrkesskadeforsikringsloven gjelder i utgangspunktet ikke for studenter. Dersom studenter er i praksis kan det likevel på visse vilkår utbetales ytelser etter yrkesskadeforsikringsloven i tillegg til ytelsene etter folketrygdloven.

Når studenter er i praksis vil de kunne regnes som arbeidstakere etter yrkesskadeforsikringsloven § 2 dersom de "gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgiverens tjeneste". Dette forutsetter at tre vilkår er oppfylt:
- studenten må ha utført et arbeid
- for en arbeidsgiver
- i arbeidstiden

Det stilles ikke krav om at studenter som er i praksis må ha utført et arbeid av samme kvalitet som en fast arbeidstaker på samme arbeidssted. Dersom vilkårene er oppfylt kan dette føre til at studenter får en større forsikringsutbetaling enn de ville ha fått etter folketrygdloven.

Studenter som studerer eller er på studietur i utlandet

Studenter som studerer eller som er på studietur i utlandet skal ha reiseforsikring. Studentene bør derfor undersøke om de har forsikring som vil dekke eventuell skade, tap og hjemreise ved sykdom under utenlandsoppholdet.

Det er studentenes ansvar å sørge for at de har reiseforsikring før de reiser ut. Kunsthøgskolen anbefaler ikke spesielle typer forsikring, men viser til at ANSA har egne tilbud for studenter som skal studere i utlandet.

Reiser du på studieopphold i regi av Kunsthøgskolen (utvekslingsavtale, studietur) skal du fylle ut meldeskjema for utenlandsreiser, som du finner i ditt avdelingsrom i Canvas. Husk også å registrer utlandsoppholdet ditt hos Utenriksdepartementets tjeneste; Reiseregistrering. Dersom noe alvorlig skulle skje der du oppholder deg (f.eks. politisk uro, naturkatastrofer, terroraksjoner) har Utenriksdepartementet mulighet til å komme i kontakt med deg.

Forsikring for utenlandske studenter

Utenlandske studenter omfattes ikke automatisk av Folketrygdens ytelser, siden man må oppholde seg en viss tid i Norge før man blir medlem av Folketrygden. Utenlandske studenter må henvende seg til det lokale NAV-kontoret for mer informasjon.

Les mer om regelverket for utenlandske studenter i Norge.

Erstatning etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper

Kunsthøgskolen vil kunne være erstatningsansvarlig for skader som har oppstått på grunn av uaktsomhet fra skolens ansatte og skader oppstått på grunn av feil ved bygninger eller teknisk utstyr. I slike tilfeller er Kunsthøgskolen ansvarlig for skader på vanlig erstatningsrettslig grunnlag.

Dersom studenter mener at de har et økonomisk krav overfor Kunsthøgskolen, må dette legges fram slik at Kunsthøgskolen kan ta stilling til det.

Kunsthøgskolen søker først og fremst å forebygge skader ved å gå igjennom relevante sikkerhetsrutiner og å holde bygningsmassen i orden. For eksempel må alle studenter som skal verksteder gjennomføre sikkerhetskurs.

Kontakt ved skade

Kontakt avdelingen, studieseksjonen eller seksjonen der skaden skjedde så snart som mulig for å få skaden registrert på skjemaet Skadeskjema - studenter skade, ulykke.

Sykestipend fra Lånekassen

Hvis du blir sykemeldt kan du få sykestipend fra Lånekassen. Les mer om sykestipend.

Ressurser

Folketrygdloven (Lovdata)
Yrkesskadeforsikringsloven (Lovdata)
Skadeerstatningsloven (Lovdata)
Lånekassen (Lånekassen)
NAV (NAV)

SiO helse

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) tilbyr lege- og psykologhjelp til studentar.

Rådgjevingskontor

SiO har rådgjevingskontor i Holbergsgate 21, St. Olavs gate 32, Nydalen og på Kjeller.

Timebestilling

Psykolog

Studentsamskipnaden har psykologar, med lang erfaring med å hjelpe studentar som har det vanskeleg. Både akutt og meir langsiktig.

Vi har laga eit skjema med kontaktinformasjon til dei forskjellige tilboda hos SiO og kvar du kan ringe hvis det oppstår ein akutt situasjon.

Andre helsetilbod fra SiO

Kantine

Studentsamskipnaden i Oslo driv kantina på Kunsthøgskolen, Seildukens spiseri.

Dagens middag (bruk nedtrekksmenyen for å velge Seildukens spiseri)

Andre velferdstilbod

Søk hybel og barnehageplass gjennom SiO.

Bustad

SiO har 26 studenthus og –byar som du kan søke på heile året.

Søk bustad/hybel.

Barnehageplass

Er du student og treng barnehageplass? SiO har 11 barnehagar med løpande opptak. Banehagane er øyremerkte barn av studentar, og har mange fordelar og eit meir utvida tilbod enn vanlege, offentlege barnehagar.

Søk barnehageplass.

Foreiningar

Studensamskipnaden i Oslo har foreiningar for "eikvar interesse".

Uhell og skade

Her finn du opplysingar om kva du gjer i akutte skade- og uhellssituasjonar.

I dette skjemaet finn du opplysingar om kva du gjer i akutte skade- og uhellssituasjonar, oppfølging etterpå og kontaktpersonar.

Nødnummer/Sikre siden

Nødnummer

  • Medisinsk: 113
  • Politi: 112
  • Brann: 110

Andre beredskapsnummer (ikke akutt)

Ring 02800 for å kontakte ditt lokale politi. Du kommer til sentralbordet eller operasjonssentralen i nærmeste politidistrikt.
Ring 116117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113
Ring 02580 NOKAS (gjelder utrykking ved alarm, inbrudd og problem med dører).

Andre offentlige beredskapsnumme

Nasjonalt legevaktnummer, tlf.: 11 61 17
Giftinformasjonen, tlf.: 22 59 13 00
Folkehelseinstituttet, tlf.: 21 07 63 48
Arbeidstilsynet, tlf.: 815 48 222
Stamina helse, tlf.: 810 02 400
Kunnskapsdepartementet, tlf.: 22 24 77 00
Studentprest, tlf.: 22 85 52 70
SiO helse, tlf.: 22 85 32 00

På sikre siden 

På sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Dette kan være voldssituasjoner, førstehjelp, trusler, brann, nettsvindel, mistet/stjålet og hendelser på reise eller ved studiestart. 

Krisehåndtering

Klikk på lenken for å lese om beredskap og krisehåndtering på Kunsthøgskolen.