Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Måns Wrange. Foto: KHiO
Måns Wrange. Foto: KHiO

Måns Wrange slutter som rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo

Måns Wrange har informert styret om at han sier opp stillingen som rektor ved KHiO. Det vil bli avholdt ekstra styremøte 29. oktober for å drøfte prosessen med valg av ny rektor.

Meddelelsen fra rektor Måns Wrange ble først gitt i styremøte 27.10.2020 og følgende informasjonen ble deretter sendt i e-post til ansatte og studenter ved KHiO. 

Please scroll down for the english version.

Kjære studenter og ansatte,

Jag har idag meddelat KHiOs styre att jag har sagt upp stillingen som rektor på Kunsthøgkolen i Oslo. Det huvudsakliga, och tidigare enda, skälet är en kritisk familjesituation som kräver mer tid, engagemang och fysisk närvaro av mig i Stockholm. Denna situation går att inte längre att förena med mitt arbete som rektor där arbetsbördan sedan covid-19 pandemin under längre perioder har varit extrem i kombination med de svårigheter för ukependling mellan Sverige och Norge som pandemin har resulterat i. Detta är ett beslut som sakta har vuxit fram sedan slutet på vårsemesteret. Men då KHiO i sedan sommaren har befunnit sig mitt i en mediedebatt har jag skjutit på min uppsägning i flera omgånger. Nu har dock min familjesituation kommit till en punkt då jag inte kan vänta längre.

Det andra skälet till min avgång, som nu tillkommit under de senaste ukene, är att de förslag på ett långsiktigt mångfalds- och antidiskrimineringsarbete på KHiO som jag presenterade i rektorvalget för ett och ett halvt år sedan, har i media kritiserats som ”identitetspolitik” och en politisering och ideologisering av KHiOs utdanning. Samma kritik är också riktad mot flera av KHiOs avdelningar och dess studieprograms inriktning och innehåll.

I debatten har jag försökt att nyansera diskussionen och samtidigt vara tydlig med min principiella hållning samt att arbetet med mångfald och likestilling ska vara en demokratisk process som på olika plan ska involvera alla studenter och ansatte. Men jag inser nu att jag har blivit så förknippad med kritiken där det kan uppfattas som att jag som rektor har tagit ställning för en grupp studenter mot en annan på KHiO. Det kommer därför bli väldigt svårt för mig att fortsätta arbeta, utover min tre måneders oppsigelselstid, som rektor utan att framtida förslag på utveckling av KHiO riskeras att tolkas genom ett politiskt raster. Jag tror därför att det är bättre för KHiO om en person som kan betraktas som mer neutral i denna debatt tar över som rektor.

För en tid sedan infomerade jag direktør Annemarie Bechmann Hansen om mitt beslut att säga upp stillingen för att hon skulle kunna förbereda en plan för ett nytt rektorsval som ska beslutas på ett extraordinärt styremöte torsdag 29. oktober. Enligt mitt arbeidsavtal har jag tre månaders uppsägningstid. Under denna tid kommer jag att arbeta för att slutföra de viktiga processer och rekryteringar som KHiO har framför sig. I ett rektorsbrev senare idag kommer jag att informera om de planer på tiltak som har diskuterats styret idag som rör den demokratiska processen för arbetet med mångfald och likestilling samt för att säkerställa ett öppet, tillåtande och tryggt ytringsklima på KHiO.

Beste hilsen,

Måns Wrange
rektor


I have today informed KHiO's board that I have resigned as rector. The main, and the previously only, reason is a critical family situation that requires more time, commitment, and physical presence from me in Stockholm. This situation can no longer be reconciled with my work as rector, where the workload since the covid-19 pandemic for long periods has been extreme, combined with the difficulties for weekly commuting between Sweden and Norway that the pandemic has resulted in. This is a decision that has slowly emerged since the end of the spring semester. But since KHiO has been in the middle of a media debate since the summer, I have postponed my resignation on several occasions. However, my family situation has now come to a point where I can not wait any longer.

The second reason for my resignation, which has now been added in recent weeks, is that the proposals for long-term diversity and anti-discrimination work at KHiO that I presented in the rector's election a year and a half ago have been criticized in the media as "identity politics" and politicization and ideologization of KHiO's education. The same criticism is also directed at several of KHiO's departments and the focus and content of its study programs.

In the debate, I have tried to nuance the discussion and, at the same time, be clear with my principles and that the work with diversity and equality should be a democratic process that at various levels should involve all students and staff. But I have now realized that I have become so associated with the criticism where it can be perceived that as rector, I have taken a stand for one group of students against another at KHiO. It will therefore be very difficult for me to continue working, beyond my three-month notice period, as rector without risking future proposals for the development of KHiO being interpreted through a political lens. Therefore, I have concluded that it is probably better for KHiO if a person who can be considered more neutral in this debate takes over as rector.

Some time ago, I informed KHiO's director Annemarie Bechmann Hansen of my decision to resign so that she could prepare a plan for a new rector's election, which will be decided at an extraordinary board meeting on Thursday 29 October. According to my employment contract, I have three months' notice. During this time, I will focus on completing the important processes and recruitments that KHiO has in front of it. In a rector's letter later today, I will inform about the plans for measures that have been discussed by the board today that concern the democratic process for the work with diversity and equality and to ensure an open, constructive and safe debate climate at KHiO.

All the best,

Måns Wrange
Rector