Ikke splitt kunst- og håndverksfaget

I en allmenndannende grunnskole bør det være like verdifullt å utforske det visuelle språket som det muntlige og skriftlige, skriver dekanene Karianne Bjellås Gilje og Ellen Aslaksen.

Det er i en kronikk i Aftenposten at de to KHiO-dekanene ved Design og Kunst og håndverk tar til motmæle mot forslaget til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

«Praktisk-estetiske ferdigheter er en kilde til utvikling på flere nivåer, fra gleden over å kunne få til noe med egne hender og påvirke nære omgivelser, til kreativ nytenkning og problemløsning i et større samfunnsperspektiv. Å dele faget kunst og håndverk i et mer teoretisk kunstfag og et praktisk håndverksfag, vil svekke elevenes muligheter til å oppøve nettopp slik sammensatt kompetanse, som er etterspurt både i skole, arbeidsliv og samfunn. Kunst og håndverk er to sider av samme ark. Om kunnskapsministeren vil ta kreative læringsprosesser på alvor, gjør han klokt i å ikke forsøke å rive dette arket i to», skriver Bjellås Gilje og Aslaksen.

Les hele kronikken i Aftenposten 9.4.2017

Grunnskolens læreplan er under revisjon, med bakgrunn i blant annet Stortingsmelding 28 (2015-2016): «Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet».

Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix (Aftenposten)