Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Høringsinnspill til Totalberedskapskommisjonen

Høringsinnspill til Totalberedskapskommisjonen

Kunsthøgskolen mener Totalberedskapskommisjonens rapporten gir et godt og dekkende bilde av hvilket alvor og utfordringer vi står overfor. Men KHiO påpeker at perspektiver for anbefalingene bør utvides til også å omfatte kunstfagenes betydning.

Bakgrunn

Totalberedskapskommisjonen ble nedsatt ved kongelig resolusjon den 21. januar 2022. Kommisjonen skulle vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap. Mandatet til kommisjonen var blant annet å gi en prinsipiell vurdering av styrker og svakheter ved dagens beredskapssystemer. Totalberedskapskommisjonen la frem sin utredning den 5. juni 2023.

NOU 2023:17 Nå er det alvor - Totalberedskapskommisjonen er ute på høring og i den forbindelse har Kunsthøgskolen i Oslo sendt inn følgende innspill.

Høringsinnspill

Justis- og beredskapsdepartementet

NOU 2023:17 Nå er det alvor – Totalberedskapskommisjonen
Høringsinnspill fra Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo takker for muligheten til å komme med innspill til den omfattende rapporten «Nå er det alvor» om Norges beredskap i vid forstand.

Rapporten gir et godt og dekkende bilde av hvilket alvor og utfordringer vi står overfor. Vi vil imidlertid påpeke at perspektiver for anbefalingene bør utvides til også å omfatte kunstfagenes betydning.

Kunstens avgjørende rolle i krisetider er godt dokumentert. Sangen og musikkens betydning for å motivere til å hegne om felles verdier er velkjent. Men også de andre kunstformene kan ha en viktig plass, for eksempel erfaringene med hvor viktig en kunstnerisk utsmykking er som samlingssted i sorgbearbeidelsen etter en ulykke.

Eksempel (forskersonen.no).

Vi konsentrerer vår høringsmerknad om kapittel 8 som omhandler det psykososiale og mer generelt hvordan lokalsamfunn, nabolag og folk bedre kan håndtere krisetider. Vi støtter langt på vei beskrivelsen av utfordringene, men vi mener at rapporten ikke tar inn de mulighetene og den kraften som ligger i kunsten for å gi folk bedre livskvalitet, håp og støtte til å forstå og bearbeide egne følelser, til å gjenkjenne og styrke fellesskap og helt basalt til å hegne om livsgnisten.

Kommisjonen anbefaler:
– å integrere psykososial oppfølging bedre i beredskapsplanverk og øvelser
– å vurdere å utvikle en nasjonal faglig retningslinje for psykososial oppfølging i og etter kriser
– å legge til rette for at det raskt kan igangsettes forskning på effekten av psykososiale tiltak når det inntreffer en større krise
Det bør vurderes hvordan nasjonale og regionale kunnskaps- og kompetansesentre og frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn bør inkluderes i dette arbeidet.
Kunsthøgskolen i Oslo vil i tillegg til disse anbefalingene forslå at det legges inn et punkt som omtaler kunstens mulighet til å gi vesentlige bidrag i krisetider, forslagsvis slik:

- Å integrere kunstens rolle i stabilisering og bearbeiding av kriser bedre i beredskapsplanverk og øvelser. Det bør vurderes hvordan nasjonale og regionale kunst og kulturtilbud bør inkluderes i dette arbeidet.

Med hilsen

Marianne Skjulhaug
rektor