Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Studiebarometeret 2022

Studiebarometeret 2022

Studentene på KHiO har høyere tilfredshet med sine studier enn tidligere år, og er godt fornøyd med både undervisningen og egen innsats i studiene.

Dette kommer frem i resultatene av den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret 2022, som er i regi av Nokut. Andreårsstudenter på alle bachelor- og masterprogrammer fikk høsten 2022 si sin mening om studiekvaliteten på KHiO. Undersøkelsen hadde en svarprosent på 37, noe som er markant høyere enn fjorårets undersøkelse.

Resultatene fra undersøkelsen viser at KHiO er helt i landstoppen når det kommer til hvor mye tid studentene bruker på studierelaterte aktiviteter. KHiO-studentene bruker hele 44,1 timer på studiene sine per uke mens landsgjennomsnittet er 33,5 timer per uke.

Institusjonsrapport 2022 K Hi O Samletabell

Se KHiO institusjonsrapport studiebarometeret 2022 (pdf).

Studenttilfredshet

KHiO-studentene skårer høyere enn landsgjennomsnittet på generell tilfredshet med studiene sine. På en skala fra 1–5 rangerer KHiO-studentene sin tilfredshet til 3,9. På landsbasis er skårer 3,8. Årets tall er en økning i fra i fjor, da skåren var under landsgjennomsnittet. Studentene skårer også undervisningen sin høyt til 4. Spesielt godt fornøyd er de med at de som underviser gjør innholdet engasjerende og at undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt. Studentene er også fornøyde med det faglige og sosiale læringsmiljøet på studiet sitt.

Forbedringspotensiale

KHiO-studentene er ikke spesielt fornøyde med bruken av digitale verktøy i undervisningen, og skårer spesielt lavt på bruken av digitale læringsplattformer. At KHiO har forbedringspotensiale i hvordan Canvas blir brukt i undervisningen kjenner vi også til fra andre undersøkelser.

Studentene skårer også relativt lavt om tilknytning til arbeidslivet. De er fornøyde med at representanter fra arbeidslivet er på KHiO for å undervise, men skårer lavt både i hvilken grad de lærer å formidle kompetansen sin til potensielle arbeidsgivere og hvorvidt de har samarbeid med arbeidslivet.

Prorektor for utdanning, Heidi M. Haraldsen, mener at dette totalt sett er gode resultater for Kunsthøgskolen. - Vi ser at vi skårer stabilt bra på utdanningskvalitet, og at vi har motiverte og engasjerte studenter som vier mye tid til studiene sine. Spesielt fint er det å se at flertallet av våre studenter er fornøyde med sitt læringsmiljø, med tanke på at dette er et område både læringsmiljøutvalget (lmu), ledergruppen og faglig ansatte har jobbet mye med og hvor det er satt inn flere tiltak inn mot.

- Bruk av Canvas er vi veldig oppmerksomme på og det er noe som lmu har fremmet råd om å prioritere for videre arbeid med både organisatorisk og digitalt læringsmiljø. Vi har også etablert et årlig kurstilbud til fagansatte om bruk av digitale verktøy som lærings- og undervisningsstøtte, som vi håper mange ansatte vil benytte seg av, hvor Canvas er ett av flere tema, sier prorektor Heidi M. Haraldsen.

Studiebarometeret 2022

Nokut gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes opplevde studiekvalitet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2022 og gikk ut til ca. 77 000 studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram. Nærmere 30 000 studenter svarte.

På KHiO mottok 222 studenter undersøkelsen, 83 studenter svarte, noesom gir en svarprosent på 37 %. Dette er høyere enn i 2021 da  svarprosenten var 24 %.

Merk at for KHiO har små spesialiserte studentkull sammenlignet med andre institusjoner og tallet med respondenter derfor er lavt. Det kan derfor forekomme større statistiske svingninger fra år til år, enn tilfellet er for universiteter og andre høgskoler. Flere studieprogrammer har for få svar til å vise svardata, jamfør reglene om å bevare anonymitet for de som har deltatt i undersøkelsen.

Resultatene fra universitet og høgskoler som har deltatt ble offentliggjort 16. februar 2023 i portalen studiebarometeret.no

Se KHiO institusjonsrapport studiebarometeret 2022 (pdf).

Les også:

studiebarometeret.no
Nokut: Studentene er i hovedsak tilfredse, men flere svarer at de er mindre fornøyde med studiet sitt