Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Informasjon om lønnsoppgjøret 2023

KHIO skal høsten 2023 gjennomføre lokale lønnsforhandlinger. Krav fremmes fra arbeidsgiver og fra fagforeningene som forhandler seg frem til enighet om hvem som skal gis lønnsopprykk. Du kan selv sende inn krav til fagforeningen din, og nærmeste leder skal tilby lønnssamtale til alle sine medarbeidere.

Lokale forhandlinger gjennomføres med virkning fra 1. mai 2023.

LO og YS

I avtalene med LO Stat og YS Stat er 85% av rammen fordelt sentralt, mens 15% er avsatt til lokale lønnsforhandlinger. Hovedlønnstabellen ble regulert slik at alle medlemmer får en økning på kr 31 000 i året.

Akademikerne og Unio

I avtalene med Akademikerne og Unio skal 100% av den disponible økonomiske rammen fordeles lokalt.

Nye hovedtariffavtaler i staten gjelder for perioden 1. mai 2022 – 30. april 2024.

Uorganiserte

Ansatte som ikke er medlem av en organisasjon, vil falle inn under en av hovedsammenslutningene. De får sine individuelle lønns- og arbeidsvilkår fastsatt etter det avtaleområdet som har flest årsverk i den enkelte virksomhet, det vil si den tariffavtalen som dekker flest årsverk. Ved KHiO er dette hovedtariffavtalen for Akademikerne og Unio.

Hvem er omfattet av hvilke avtaler i lokale forhandlinger (HTA pkt 1.1.2 og pkt 2.5.1)

 • Er du organisert, er du bundet av den tariffavtalen du tilhørte pr. 1. mai 2022, og ut tariffperioden, til og med 30. april 2024. Det vil si at skifte av medlemsorganisasjon etter 1. mai 2022 ikke får betydning for årets lokale forhandlinger
 • Som nyansatt er du bundet av den tariffavtalen som gjelder for den organisasjonen du eventuelt var medlem av på ansettelsestidspunktet
 • Er du uorganisert og melder deg inn i en organisasjon, blir du bundet av den hovedtariffavtalen som organisasjonen er tilsluttet fra og med innmeldingsdatoen

Hvem er omfattet av årets lokale forhandlinger?

 • Arbeidstakere ansatt per virkningstidspunkt for lokale forhandlinger.
 • Ansatte som har permisjon med lønn
 • Enkelte ansatte i ulønnet permisjon – HTA 2.5.1
 • Midlertidig ansatte, også eksternt finansierte
 • Ledere som omfattes av HTA punkt 2.5.2
 • Øverste leder i virksomheten – administrativ fastsettelse
 • Neste ledernivå – forhandlinger, ikke tvisteløsning

Disse omfattes ikke:

 • Overenskomstlønnede, timelønnede
 • Ansatte på lederlønnssystem, dommerlønnssystem
 • Innleide

Parter (HTA pkt 2.1)

De lokale forhandlingene ved Kunsthøgskolen i Oslo føres mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte som representerer LO/YS/UNIO og Akademikerne.

Årlig lønnsregulering for ledere (HTA pkt 2.5.2):

Lønnsendring for ledere på nivå to (dekaner og seksjonssjefer) fastsettes av øverste leder i virksomheten etter avtale med de forhandlingsberettigede organisasjonene. Dersom partene ikke kommer til enighet, er det arbeidsgivers siste tilbud som gjelder.

Lokal lønnspolitikk (HTA pkt 2.3)

Statens lønns- og forhandlingssystem forutsetter at virksomheten har en lokal lønnspolitikk, som er kjent blant de ansatte. Den lokale lønnspolitikken skal gjelde både ved de årlige, lokale forhandlingene, ved forhandlinger på særlig grunnlag og ved ansettelse. Vår lokale lønnspolitikk er utformet slik at likelønn, kompetanse, ansvar, midlertidig ansatte og ansatte i permisjon ivaretas.

Arbeidsgiver sørger for at de arbeidstakerne som ikke er medlem av en organisasjon også sikres en lønnsutvikling på lik linje med de organiserte, jf Prop.96 S (2017-2018) side 7.

Dei uorganiserte skal, med bakgrunn i dei einskilde verksemdene sin lønspolitikk, sikrast lønsutvikling på like linje med dei organiserte arbeidstakarane, og det er arbeidsgjevar sitt ansvar å ivareta dette.

Økonomisk ramme

Økonomisk ramme til fordeling ved Kunsthøgskolen i Oslo er slik:

 • For ansatte tilhørende Akademikerne/ Unio: 5,3 % av rammen. Partene skal forhandle innen 31.oktober 2023, som er fristen for sluttføring av forhandlingene. Det tilføres ikke ytterligere midler fra arbeidsgiver.
 • For ansatte tilhørende LO Stat/ YS Stat: 0,85 % av rammen. Partene skal forhandle innen 31. oktober 2023, som er frist for sluttføring av forhandlingene. Det tilføres ikke ytterligere midler fra arbeidsgiver.
 • For ledere, iht. HTA pkt. 2.5.2: Øverste leder i virksomheten fastsetter lønnsendring for ledere på neste ledernivå (seksjonssjefer og dekaner). Lønnsendring skal ikke dekkes av sentral avsetning til lokale forhandlinger, men av KHiOs egne midler.

Kunsthøgskolen har ikke tilført midler utover rammen til forhandlingene som er avtalt sentralt.

Lønnskravet ditt skal leveres til fagorganisasjonen eller til lederen din. Uorganiserte følger avtalen med UNIO og Akademikerne.  Send kopi av kravet til hr@khio.no

Kravskjema

Kravskjema finner du her:

Frister:

Frist for å levere lønnskrav: 26. september 2023 for Forskerforbundet (Akademikerne/ Unio)

Frist for å levere lønnskrav til HR/nærmeste leder: 26. september 2023 for uorganiserte

Frist for å levere lønnskrav: 26. september 2023 for NTL og Parat (LO Stat/ YS Stat)

De lokale forhandlingene, jf. punkt 2.5.1 skal sluttføres innen 31 oktober 2023. Fristen er lik i begge avtalene.


Har du spørsmål knyttet il årets lokale forhandlinger kan du kontakte nærmeste leder, fagorganisasjon eller HR.