Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Strikkeverkstedet
Strikkeverkstedet

Arbeidsgruppe for utvikling av en verkstedspolicy ved KHiO

Det er opprettet en arbeidsgruppe for å vurdere infrastruktur, tilgangsproblematikk og kapasitet på verkstedene. Arbeidsgruppen skal levere en rapport i februar 2024 og rapporten skal deretter ut på høring i organisasjonen.

Bakgrunn

Kunsthøgskolen i Oslos samfunnsoppdrag er å utdanne utøvende og skapende kunstnere og designere, drive kunstnerisk utviklingsarbeid og forsking på høyt internasjonalt nivå og formidle kunnskap om Kunsthøgskolens aktiviteter, virksomhet og verdier. Kunstnerisk kjerne står i sentrum og er forankret i kunstnerisk praksis. Arbeid og praksis i spesifikke verksteder, studioer, scener og utstillingsrom er sentral del av studieprogram, studieplaner og en forutsetning for læringsutbytte. Vår infrastruktur, våre verksteder, scener og utstillingsrom, og at vi har verksmestere i “verdensklasse” er et viktig konkurransefortrinn hovedgrunn, og en viktig grunn til at studenter søker seg til KHiO. Dette er også viktig for gjennomføring av stipendiatprosjekter og for faglig ansattes med kuf-tid i stilling. Det er derfor kritisk om KHiO ikke klarer å optimalisere og utnytte ressursene i vår infrastruktur maksimalt. I en tid med mål om effektiv og balansert ressursbruk, er det å finne gode løsninger for hvordan best mulig utnytte de totale ressurser rundt areal og infrastruktur og ansatte i teknisk produksjon, ytterligere aktualisert.

Bruken av denne infrastrukturen, tilgangsproblematikk og kapasitet på verkstedene, spesielt på visuell side, har vært en gjennomgangsproblemtikk ved KHiO i mange år. Dette kommer frem blant annet i studentevalueringer, i LMU, Utdanningsutvalg, i ledermøter og i møter med Studentrådet.

Arealprosjektet og arealrapporten fra Statsbygg har gjort ulike kartlegginger og analyser og beskriver utfordringer og dilemmaer, ulike studentprofiler og noen mulighetsrom som gir et godt kunnskapsgrunnlag for videre arbeid.

Tiltak som verkstedsråd har også vært testet ut siste to studieår, uten at dette har gitt tilstrekkelig effekt på ansatte og studentenes opplevelse av at tilgangsproblematikk til verksteder (og delvis utstillingsrom og scener). Dette er fremdeles et stort og uløst problem ved KHiO og en viktig strategisk satsning for rektoratet framover for å innfri strategiske mål som:

 • Vi skal prioritere ressursar på alle nivå som støttar opp under ei langsiktig, heilskapleg og berekraftig forvalting av samla ressursar for å sikre kjerneverksemd og strategiske satsingsområde.
 • Vi skal ha ei fagleg forankra og berekraftig organisering av infrastruktur, scener, verkstader og lokale.

Rektoratet ønsker derfor å nedsette både en styringsgruppe og to arbeidsgrupper som skal jobbe med å sammenstille kunnskapsgrunnlag, identifisere utfordringer og dilemmaer, samt komme med forslag til en kunnskapsbasert og bærekraftig policy for bruk, tilgang til og fagstøtte fra teknisk produksjon for våre viktige fagspesifikke læringsrom. Arbeidet har til hensikt å munne ut i klarere prioriteringer og hva som både skal prioriteres og hva som ikke skal prioriteres lenger. Ny policy skal være virksom fra studieåret 2024-25.

Det er viktig å understreke at dette er en dynamisk prosess og det skal være dialog mellom arbeidsgruppene og styringsgruppa, samt innsjekk av arbeidet i utvidet ledergruppe underveis for å sikre god forankring underveis i prosessen.

Mandat

 1. Kartlegge og identifisere, basert på relevant kunnskapsgrunnlag hvor utfordringene og hovedproblemene med bruk, prioritering og tilgang ligger
  - Kunnskapsgrunnlag kan være arealrapport, studentevalueringer, diskusjoner i verkstedsråd, rollen til verksmestere, råd fra læringsmiljøutvalget, kulturelle aspekter (f.eks., ulike forståelse/holdninger, språk/roller på tvers av faglige og teknisk ansatte)
  - Ulike utfordringer og dilemmaer kan handle om f.eks. kapasitet, kostnadsfordeling, timeplanlegging/organisering/planleggingshorisont, studieplaner, kommunikasjon og forventninger, samarbeidsproblemer og manglende møteflater, uenighet om prioritering og behov, manglende oppgradering/vedlikehold av utstyr.
 2. Kartlegge ressurssituasjon innenfor dagens budsjettramme for teknisk produksjon, fordeling av arbeidstid på ulike arbeidsoppgaver og belyse føringer av dette for handlingsrommet
 3. Kartlegge (empiri) hvordan andre sammenlignbare kunstutdanninger løser denne problematikken for å få ideer om gode løsninger
 4. Utvikle forslag til ulike brukerprofiler (videreutvikle fra arealrapporten, men med evt. Subprofiler under hovedgrupper, og se i lys av studieplaner, studienivå ba/ma/ph.d.) som også inkluderer faglig ansatte med kuf-tid i forhold til behov for tilgang til verksteder/studio/scener/utstillingsrom/gallerier og type behov/omfang av behov i god tid
 5. Komme med forslag til strategiske prioriteringer, overordnet policy, reguleringer og rutiner for tilgang og ressursbruk og som er differensiert ut fra brukerprofilene
 6. Komme med forslag til verktøy og andre viktige tiltak som kan stimulere til å løse denne problematikken i lys av identifiserte hovedutfordringer i punkt 1.
 7. Andre utfordringer og problemstillinger kan dukke opp og integreres inn i arbeidet

Sammensetning

Overordnet styringsgruppe

Seksjonssjef for teknisk produksjon: Trond Mikkelsen
Prorektor for utdanning: Heidi M. Haraldsen
Seksjonssjef SFF: Torben
Virksomhetsstyring: Siren Tjøtta

Faggrupper visuell side og scenekunst

Visuell gruppe
1 dekan:
Teamleder verksteder: Knut Natvik
1 Faglig ansatt med emne/programansvar
1 stipendiat
1 Programkoordinator BA/MA
Utstillingskoordinator: Annika
1 studentrepresentanter fra SU:
Sekretariat: Siren Tjøtta (virksomhetsstyring og sentral i arealprosjektene ved KHiO)

Scenekunstgruppe
1 dekan:
Teamleder scene: Ketil Skåret
2 faglig ansatt med emne/programansvar
1 stipendiat
1 studentrepresentanter fra SU:
Sekretariat: Siren Tjøtta (virksomhetsstyring og sentral i arealprosjektene ved KHiO)

Framdrift

September: Nedsette arbeidsgruppe
November: innsjekk og innspill fase 1 kartlegging i utvidet ledermøte
Desember/januar: Innsjekk og innspill fase 2 med utkast policy i utvidet ledermøte
Februar: Avlevere rapport
Mars (før påske): Høring i organisasjonen
April: Revidering og justering av policy i arbeidsgruppen og innsjekk i ledergruppen/driftsmøte og til beslutning hos rektor (driftsmøte)

Les mer: oversikt over verksteder på KHiO