Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Scenetekniske verksteder

Scenekunstavdelingene har ca. 50 produksjoner i året fordelt på skolens 9 scener og 4 prøvesaler.

Sceneteknisk består av 15 faste ansatte som i tillegg til å jobbe med produksjonene, har ansvar for å drifte og vedlikeholde scener, verksteder, lager og utstyr. Alle verkstedene jobber med flere produksjoner parallelt, og graden av oppfølging og involvering vil derfor variere.

Smie, snekkerverksted, malersal og lyd og lys har én ansatt hver. Kostyme, scene, inspisient og rekvisitt har to. Det gjøres også bruk av eksterne produksjonsengasjerte på kostyme, lys, inspisienter, rekvisitører og scenepersonell.

Det er kun de ansatte på verkstedet som har tilgang til kostyme- og rekvisittlager.

Snorloft og scenetrekk håndteres kun av scenemestrene.

Verkstedene

Snekkerverksted

ansvar for maskinpark, bygger scenografiske elementer til produksjoner og innstuderinger.

Smia

Ansvar for maskinpark, bygger scenografiske elementer til produksjoner og innstuderinger, og konstruksjoner som involverer bruk av vann.

Malersal

Maling og patinering av sceneelementer, som er laget på smie og snekkerverksted. Malerarbeid gjøres også direkte på scenen, som maling av vegger, horisonter og gulv.

Rekvisittverksted

Involvert i de aller fleste produksjoner, både store og små. Ansvarsområdet er å produsere og skaffe til veie rekvisitter til innstuderinger og forestillinger, samt vedlikehold og reparasjoner.

Scenemestere

Har ansvar for vedlikehold og sikkerhet på scenene og det scenetekniske utstyret. De monterer scenografiske elementer som er bygget på snekkerverksted, smie og malersal, på scenene.

Inspisienter

Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prøver, og avvikler forestillinger ved de tre avdelingene.

Kostymeverksted

Drifter og vedlikeholder verkstedet, betjener scenekunstavdelingene og den studenter. De er knyttet opp mot skolens sceniske produksjoner.

Lyd

Drifter og vedlikeholder 9 scener, og et lydstudio, samt står får diverse lydproduksjon til teater, ballet og operaproduksjoner.

Lys

Lysverkstedets hovedoppgave er å administrere resurser og utstyr for å dekke opp de faglige behovene for de sceniske produksjonene. Ut over dette veileder og bistår lys innleide teknikere, og dekker opp enklere lysbehov ved mindre produksjoner. Lysansvarlig har også ansvaret for at lysteknisk utstyr brukes og er i forsvarlig stand ved bruk.

Atelierhuset i Arcueil

Atelierhuset i Arcueil utanfor Paris kan leigast av alle studentar og tilsette ved KHiO.

Takka vere donasjonar frå ti formuande og kunstinteresserte nordmenn, kunne Statens kunstakademi i 1939 kjøpe eit atelierhus til bruk «for unge kunststuderande» i kommunen Arcueil sør for Paris. Det legendariske aterlierhuset har vore brukt av kunstnarar sidan fredsslutninga i 1945, men har hatt eit aukande behov for renovasjon. Huset er nå ferdig oppussa og gjenopna for studie- og arbeidsopphald for studentar og tilsette ved KHiO.


Les også: Atelierhuset i Arcueil - historikk og fakta

Kven kan søkje?

Atelierhuset er for nåverande studentar og tilsette ved KHiO og alle kan søkje.
Det er fastsett retningslinjer for tildeling av opphald. Dette er (i prioritert rekkefølgje):

  • Bachelor- og masterstudentar ved Kunstakademiet
  • Bachelor- og masterstudentar ved andre avdelingar
  • Stipendiatar
  • Fagtilsette som organiserer kurs/workshop for KHiOs studentar i regi av avdeling
  • Tilsette ved KHiO, ved ledig kapasitet

Lengde på opphald

Studentar og stipendiatar: minimum ei veke, maksimum tre månader
Kurs og undervisning i regi av avdeling: minimum ei veke, maksimum fire veker
Tilsette ved KHiO: minimum ei veke, maksimum fire veker

Huset leigast berre ut heile veker, frå måndag til måndag.

Husleige

Leige pr. veke er kr. 1 250 pr. seng i delt rom, kr. 2 500 pr. rom og kr. 5 000 for heile huset. Reise og opphald vert ikkje dekt av KHiO

Huset har to små soverom med to senger i kvart rom. Huset vert ikkje leigd ut til meir enn fire personar samtidig.

Søknadsfristar

Opphold tildeles eit halvt år av gongen utfra innsendte søknader. Det er fastsett to søknadsfristar i året:

  • 1. april for opphald frå august til desember
  • 1. oktober for opphald frå januar til juni.

For å søkje:

  • Last ned dokumentet «Søknadsskjema med retningslinjer»
  • Les nøye gjennom retningslinjene og fyll deretter ut heile søknadsskjemaet. Ikkje gløym signaturar!
  • Send komplett utfylt søknadsskjema med eventuelle vedlegg per e-post til arcueil@khio.no innan fristen.

Last ned:

Restplasser

Ledige restplasser hvert semester lyses ut her én til to uker etter semesterstart.

Restplasser i atelierhuset inneværende semester.

Kontakt

Alle spørsmål om søknader, kontraktar, leige, opphald og bruk av huset skal rettast til e-post: arcueil@khio.no