Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Project Realization 1 - Staging 1

ECTS Credits
10
Course code
TE508
Included in study programme

Brief course description

Emnene Prosjektrealisering 1-3 rommer både individuelle og kollektive presentasjoner, arbeidsdemonstrasjoner, etyder og forestillinger. Sentralt står iscenesettelse, som rommer konseptutvikling, undersøkelse, prosjektutvikling og gjennomføring, resepsjons- og virkningsanalyse, dokumentasjon og formidling. De ulike formatene vil innebære møter med et differensiert publikum. Emnet vil sette studentene i stand til å skape og presentere sceniske uttrykk og forestillinger, i ulike formater, av høy kvalitet, som kan virke i relevante kontekster og synliggjør studentens kunstnerskap.

Prosjektrealisering 1 er fokusert rundt begrebet iscenesettelse og fungerer som forberedelse av masterprosjektet. Forløpet er kollektivt og setter fokus på hvordan iscenesettelse som begrep forbinder de respektive fagområdene i vekslende samarbeidskonstellasjoner.

Emnene Prosjektrealisering 1-3 er halvårlige emner som blir vurdert og avsluttet etter hvert semester. De bygger på hverandre og har en faglig progresjon. De leder frem mot emnet Masterprosjekt, som tas i 4 semester.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha fått relevant kunnskap og erfaring med iscenesættelsesteori og metod
  • ha fått innsikt i og forståelse for sine medstudenters faglige fordypningsfokus og planlagte masterprosjekter

Teaching and learning methods

Arbeidsformer kan være lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid og bestå i praktiske øvelser, kreative oppgaver, forelesninger, selvstudier, prosjektarbeid og skriftlige arbeider. Det legges vekt på utvikling av arbeidsfellesskap og samarbeidsmuligheter. Kort vei mellom egen og/eller initiert/kuratert ide og publikum. Ut ifra studentgruppens sammensetning tilpasses arbeidet progresjonen og målet med studiet.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Aktiv deltakelse og obligatorisk oppmøte til oppsatte tider for undervisning, veiledning, gruppearbeid, ekskursjoner, diskusjonsfora og kurs.
  • Innlevering og presentasjon av obligatoriske emneoppgaver til oppsatte frister

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få vurdering i emnet.

Studentens arbeid i emnet skal veiledes og vurderes underveis. Vurderingen underveis baserer seg på veiledning, lærervurderinger, gruppediskusjoner og egenrefleksjon over faglig utvikling sett i relasjon til emnets læringsutbytte.

Underveisvurdering og avsluttende vurdering gjøres av emneansvarlig pedagog. Emnet vurderes til bestått/ikke-bestått.