Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Dramaturgy 1 - Theory and Method

ECTS Credits
10
Course code
TE506
Included in study programme

Brief course description

Emnene Dramaturgi 1-3 dekker innsikt i estetisk teori og kunstnerisk utviklingsvirksomhet, dramaturgisk teori, metode og historikk, og forståelse av scenekunst som komposisjon ut fra ulike kunstneriske parametere. Sentralt står analyser av tekst, rom, musikk, visualitet og bevegelse, samt fokus på en erfaringsbasert anvendelse av den dramaturgiske kompetansen. Emnene vektlegger også dramaturgi som en evne til å kunne forstå og analysere et kunstnerisk arbeids organisatoriske, kulturelle, politiske og økonomiske sammenhenger.

Dramaturgi 1 fokuserer på strategier og diskusjoner i internasjonalt samtidsteater, og diskuterer disse opp mot sine estetiske og kunsthistoriske forutsetninger. Studentene bevisstgjøres egne dramaturgiske kunnskaper og ferdigheter, og med utgangspunkt i individuelt fordypningsfokus utvikles og utvides et begrepsmessig vokabular og en dramaturgisk forståelse av eget og andres kunstneriske arbeid.

Emnene Dramaturgi 1-3 er halvårlige emner som blir vurdert og avsluttet etter hvert semester. De bygger på hverandre og har en progresjon. De leder frem mot emnet Masterprosjekt, som tas i 4 semester.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha innsikt i sentrale dramaturgiske begreper, teorier og tradisjoner og være oppdatert på sentrale estetiske diskurser i et internasjonalt samtidsteater.
  • ha et bevisst forhold til de dramaturgiske forutsetningene i eget- og andres kunstneriske arbeid, og evne til å vurdere disse opp mot sentrale teoretiske posisjoner og tradisjoner.
  • kunne benytte et begrepsmessig vokabular i planlegging, organisering og formidling av eget masterprosjekt.

Teaching and learning methods

Arbeidsformer kan være lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid, og bestå i praktiske øvelser, kreative oppgaver, forelesninger, selvstudier, prosjektarbeid og skriftlige arbeider. Det legges her vekt på seminarer, nærlesning, diskusjoner og analyser av konkrete kunstneriske arbeid.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Aktiv deltakelse og obligatorisk oppmøte til oppsatte tider for undervisning, veiledning, gruppearbeid, ekskursjoner, diskusjonsfora og kurs.
  • Innlevering og presentasjon av obligatoriske emneoppgaver til oppsatte frister.

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få vurdering i emnet.

Studentens arbeid i emnet skal veiledes og vurderes underveis. Vurderingen baserer seg på veiledning, lærervurderinger, gruppediskusjoner og egenrefleksjon over faglig utvikling sett i relasjon til emnets læringsutbytte.

Underveisvurdering og avsluttende vurdering gjøres av emneansvarlig pedagog.

Emnet vurderes til bestått/ikke-bestått.