Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Composition 1

ECTS Credits
8
Course code
RE104
Included in study programme
Bachelor’s in theatre directing

Brief course description

Emnet skal øke bevisstheten om sammenfallende dimensjoner kunstarter imellom. Emnet vil gi studentene innsikt i tverrkunstfaglige begreper og forståelsesmodeller, og gi erfaring med ulike kompositoriske og visuelle innganger. I emnet inngår det møter med kunstnere som med utgangspunkt i det visuelle og kompositoriske nærmer seg teateret. Studentene skal få anledning til å bli kjent med ulike teknologiske virkemidler og nye medier, og delta i bevegelsesfag.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha grunnleggende kunnskap om komposisjon i scenisk/regimessig/teaterfaglig arbeid
  • kjenne til visuelle virkemidler i scenisk/regimessig/teaterfaglig arbeid
  • ha grunnleggende kunnskaper om bruk av rom som virkemiddel i scenisk/regimessig/teaterfaglig arbeid
  • ha grunnleggende kunnskap om bruk av teknologiske virkemidler og nye medier

Teaching and learning methods

Arbeidsformene i emnet vil bestå av lærerstyrt undervisning, veiledning, visninger og selvstendig arbeid. Undervisningen foregår hovedsakelig i workshops. Studentene skal dokumentere eget arbeid i prosjektmappe.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse
  • aktiv deltagelse i undervisningen
  • gjennomførte pålagte oppgaver underveis

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentenes arbeid i emnet vurderes kontinuerlig gjennom tilbakemelding fra den aktuelle pedagog. Vurderingen tar utgangspunkt i emnets læringsmål og innhold, samt den enkelte students individuelle forutsetninger.

Emnet vurderes til bestått / ikke-bestått av fagansvarlig