Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Kontekst og danseteori del 3

ECTS Credits
4
Course code
MS309
Included in study programme
Bachelor’s in contemporary dance

Brief course description

I emnet belyses dansens utvikling, betydning og rolle i samfunnet, så vel som de ulike dansehistoriske epokers særtrekk og uttrykk. I tillegg vektlegges sammenhengen med andre kunstfag og dansens særlige relasjon til musikk. Studentens kunst- og danseforståelse skal behandles gjennom å se, beskrive, reflektere og vurdere dans med utgangspunkt i egen praksis og ståsted.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap om dansens historiske utvikling med hovedvekt på det 20-århundre og kunne reflektere over denne
  • kjenne til og reflektere over relevante og sentrale danseteoretiske temaer og problemstillinger
  • beskrive, tolke og vurdere et utvalg koreografiske verk fra ulike perioder
  • kunne reflektere over dansens relasjon til musikk • vise en reflektert holdning og historisk bevissthet i sitt virke som utøver

Teaching and learning methods

Arbeidsformene i emnet kan være lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Det forventes at studentene aktivt forholder seg til dansekunstfeltet ved å overvære forestillinger og holde seg orientert om den aktuelle diskursen innen dansekunst.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %
  • gjennomført faglige pålagte oppgaver og være aktivt deltakende i undervisningen
  • se minimum 3 forestillinger hvert semester
  • skrive 1 danseanalyse

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave på 5000 ord som vurderes av lærer.

Emnet vurderes av lærere i samråd med programansvarlig og/eller emneansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.