Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Group Critiques 5

ECTS Credits
2
Course code
MK304
Included in study programme
BFA in Medium- and Material Based Art

Brief course description

Gruppekritikk er tverrfaglige fora med varierende gruppestruktur og størrelse. Gruppekritikk gir studentene mulighet til å utveksle erfaringer og reflektere over hverandres arbeid. Med utgangspunkt i presentasjon av egen praksis og kunstneriske fordypning vil studentene sammen kunne analysere og drøfte relevante spørsmål knyttet til eget og andres arbeid, samt diskutere fellesreferanser som ligger til grunn for all kunstnerisk praksis. Gjennom denne samtalen utvikler studenten verdifull erfaring. Ved å lære seg å ta ansvar for eget arbeid og gjenkjenne verdier som er til stede i andres arbeid, skapes en tilhørighet til hele kunstfeltet. Som en del av dette videreutvikler studenten konseptuelle og estetiske kunnskaper og ferdigheter som er grunnleggende for fremstilling av kunst.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • identifisere kunstneriske spørsmål, problemer og anliggender som er relevante for utvikling av egen og andres praksis
  • analysere, stille spørsmål ved og evaluere eget og andres arbeid, inkludert presentasjonsformen, innenfor et oppdatert kritisk rammeverk
  • foreslå, artikulere og reflektere over tolkninger, kritikk av verk, og ulike måter å møte kunstneriske spørsmål på, utfra produktive og bevisste metoder

Teaching and learning methods

Undervisningen organiseres som samtaler i større grupper.

Arbeidskrav for emnet:

  • aktiv deltagelse i undervisningen
  • skriftlig refleksjon som inngår i semesterteksten (se eget arbeidskrav i kursbeskrivelse)

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Ved avslutning av semesteret vurderes studenten av emneansvarlig og studentens hovedveileder og det gis en strukturert tilbakemelding til hver enkelt student om studentens diskursive deltakelse i gruppekritikken.

Vurderingen skjer i forhold til emnets læringsutbytte.

Det benyttes karakterene: bestått / ikke-bestått.