Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Kontekst og danseteori del 3

ECTS Credits
3
Course code
JA309
Included in study programme
Bachelor's in jazz dance

Brief course description

I emnet ses dansekunst i sammenheng med danse- og kunsthistorie, dramaturgi, estetikk, utøverspesifikke og andre teoretiske innganger, og samfunnet generelt. Studentenes forståelse for kontekst og danseteori utvikles gjennom å se, beskrive, analysere, diskutere og reflektere med utgangspunkt i forestillinger, forelesninger, litteratur og egne erfaringer og ståsted. Studentene blir introdusert for lese- og skrivepraksiser og får erfaring i å uttrykke seg muntlig og skriftlig. Emnet skal oppmuntre studentene til å ta del i og utvikle den faglige diskursen innen dansekunst og være i et dynamisk forhold til aktuelle begreper og tematikker i dansekunstfeltet.

Kontekst og danseteori tar utgangspunkt i vestlig kunsttradisjon med spesiell vekt på studieprogramfordypningene jazzdans og samtidsdans, og inkluderer et etisk og kritisk blikk på denne i en global kontekst.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • reflektere rundt dansens historiske utvikling og kunne relatere denne til egen erfaring og ståsted
  • ha god kunnskap om samtidens scenekunst og aktuelle faglige diskusjoner, spesielt innen egen studieprogramfordypning
  • kunne ta i bruk danseteoretiske temaer og problemstillinger i diskusjoner og oppgaver
  • kunne se og diskutere dansekunst gjennom andre fags tematikker og teori
  • kunne utforme og avgrense egne problemstillinger for en tekst og foreslå litteratur for denne
  • kunne vise en reflektert holdning og historisk bevissthet i sitt virke som utøver

Teaching and learning methods

Arbeidsformene i emnet kan være lærerstyrt undervisning, forelesninger, veiledning, gruppearbeid og selvstendig arbeid.

Det forventes at studentene aktivt forholder seg til dansekunstfeltet ved å overvære forestillinger og holde seg orientert om aktuelle faglige diskusjoner innen dansekunst.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %
  • gjennomført faglige pålagte oppgaver og være aktivt deltakende i undervisningen

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av lærere i samråd med programansvarlig og/eller emneansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.