Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Context

ECTS Credits
10
Course code
IM101
Included in study programme
Bachelor’s in interior architecture and furniture design

Brief course description

Kontekst er en videre innføring i rommets utforming og betydning via registrering og opplevelse av rom, der studenten arbeider med øvelser og utprøving av grunnleggende prinsipper for utforming av romlige omgivelser ute og inne. Det arbeides med to- og tredimensjonal form, volumdannelser, skala, lys og komposisjon i arkitektur. Emnet utvikler CAD-ferdigheter.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha grunnleggende kunnskap om romdannende prinsipper innen, volum, skala, lys og komposisjon
  • ha grunnleggende kunnskap om fagterminologi og begreper
  • kunne dokumentere og kommunisere kunnskap og erfaringer gjennom ulike framstillingsteknikker

Teaching and learning methods

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning. Forelesninger, litteraturstudier og praktisk arbeid. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå. For å sikre et best mulig læringsutbytte for den enkelte student og et optimalt læringsmiljø, er det avgjørende at studenten er til stede og deltar aktivt i all undervisning og studierelatert arbeid.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen

Assessment

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.