Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Art and Design Theory 2

Brief course description

Emnet omhandler hvordan endringer i samfunnets utvikling innvirker på design. Emnet tar for seg ulike metodiske verktøy for å undersøke, analysere og forstå design i en samtids- og fremtidskontekst. Det gis en grunnleggende innføring i å oppsøke, hente, vurdere og henvise til referanser fra ulike kilder for å belyse og undersøke et problemfelt.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne sette fremtidens designuttrykk inn i et kritisk sosiokulturelt perspektiv.
  • kunne se seg selv, sin faglige utøvelse og sitt faglige ståsted i perspektiv.

Teaching and learning methods

Forelesninger, pensumlitteratur, selvstudie, kollokviearbeid, presentasjoner, skriving

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Assessment

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.