Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Yrkesforberedelse del 2

ECTS Credits
3
Course code
DA310
Included in study programme
Bachelor’s in contemporary dance
Bachelor's in jazz dance

Brief course description

Emnet skal gi studenten kunnskap om danserens komplekse yrkesliv og forståelse for arbeidsmarkedets muligheter og vilkår. Emnet vil særlig ta opp praktiske og aktuelle spørsmål knyttet til en dansers yrkesutøvelse og gi studentene verktøy for å ivareta sin egen tilværelse som dansekunstner i ulike roller. Temaer som inngår i emnet kan være CV og søknadsskriving, arbeidslivsrettigheter, prestasjons- og auditionforberedelse, produksjonskunnskap, samfunnsorientering, nettverksbygging og yrkesetikk

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap om kontraktsformer, stipendordninger og forvaltningsorganer
  • kjenne til egne rettigheter og plikter som arbeidstaker
  • ha kunnskap om ledelse og planlegging av kunstneriske prosjekter
  • ha kunnskap om dans i en kulturpolitisk sammenheng og kunne delta i faglig diskurs
  • ha kunnskap om prestasjonsforberedelse, motivasjon og deltagelse på audition
  • kunne være proaktiv i egen arbeidssituasjon
  • kjenne til relevante yrkesetiske problemstillinger og reflektere over krav og forventninger i et profesjonelt virke som dansekunstner

Teaching and learning methods

Arbeidsformene i emnet kan være lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid.

Arbeidskrav for emnet:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %
  • gjennomføre faglige pålagte oppgaver og være aktivt deltakende i undervisningen.

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av lærere i samråd med programansvarlig og/eller emneansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.