Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Andre danse- og bevegelsesfag del 1

ECTS Credits
6
Course code
DA105
Included in study programme
Bachelor’s in contemporary dance
Bachelor's in jazz dance

Brief course description

Andre danse- og bevegelsesfag gir studentene en mangefasettert fysisk erfaring i ulike stiler, teknikker og tradisjoner. Emnet skal oppøve fysisk bevisstgjøring, dansetekniske ferdigheter og artikulasjon som støtter opp under læringsmålene for utdanningen som helhet. Studentene vil møte ulike innganger til danseteknisk form, musikalitet, dynamikk, rytme og bevegelseskvaliteter. Emnet rommer også erfaring med ikke-sceniske tradisjoner, og alternative fysiske praksiser.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne anvende et mangfold av ulike bevegelseskvaliteter i kreativt arbeid
  • reflektere over kroppslig erfaring og overføringsverdi mellom ulike fag
  • tilegne seg spesifikk kunnskap i de enkelte kursene i dette emnet

Teaching and learning methods

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Undervisningen gis normalt i grupper og består i hovedsak av fysisk trening. Denne undervisningen ledes normalt av en lærer, men kan også være selvstudium.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %
  • gjennomføre faglig pålagte oppgaver og være aktivt deltakende i undervisningen

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av lærere i samråd med programansvarlig og/eller emneansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.