Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Seminar/Conference

Artistic Research Week 2021

Artistic Research Week 2021

Oslo National Academy of the Arts organizes a week focusing on artistic research from 25 to 28 January. The digital programme consists of workshops, presentations, round-table discussions, screenings, exhibitions, artist talks etc.

Hospitality Vulnerability     Vitality

One of the most important tasks we have this year is to find ways to own and to express agency through the challenges that have surfaced as new variables in our practices, our every day, and how we relate to the world.

“Hospitality Vulnerability Vitality” sets the framework for "openness” in the face of challenges, in the reception of causal effects from the unexpected, and in allowing for multiple perspectives. It speaks to visions and processes that are inherent to artistic practice, and the positive impact and invigoration that can be achieved when adopted as a strategy for forging new artistic ground.

Artistic research is an integrated part of the activities at Oslo National Academy of the Arts and plays a central role in forging a unified artistic community. The Artistic Research Week aims to contribute to a wider understanding of the nature of artistic research, to showcase what is being developed, and how this research relates to the greater disciplinary and socio-cultural contexts. It also aims to  increase the discursive level on artistic research, through sharing experiences, insights and knowledge that is generated through practice-based research with faculties, students and a wider audience.

This year’s Artistic Research Week activities are open to the public online only. Follow this link to read the full programme and for registration.

Welcome!

Hospitality Vulnerability     Vitality

En av de viktigste oppgavene vi har i år er å finne måter å eie og uttrykke vårt virke gjennom de nye utfordringene som har dukket opp som variabler i vår praksis, vår hverdag og hvordan vi forholder oss til verden. «Hospitality, Vulnerability, Vitality» setter rammeverket for “åpenhet”. Vi står ovenfor nye utfordringer, ser nye årsakssammenhenger fra det uventede, og dette tillater oss å se ting fra flere perspektiver. «Hospitality, Vulnerability, Vitality» snakker til visjonene og prosessene som er iboende i kunstnerisk praksis, den positive og oppkvikkende påvirkningen som kan oppnås når visjonen brukes som strategi der ny kunstnerisk praksis smis.

Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning er en integrert del av aktivitetene ved KHiO, og spiller en sentral rolle i oppbygningen et samlet kunstnerisk miljø. Med forskningsuken har vi som målsetting å bidra til en bred forståelse for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskningens «essens» for å vise frem hva som er under utvikling og hvordan forskningen relaterer til større disiplinære og sosiokulturelle kontekster. Med forskningsuken ønsker vi å styrke diskusjonen om kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom å dele opplevelser, innsikter og kunnskap som er generert gjennom praktiskbasert forskning med avdelinger, studenter og et større publikum.

Arrangementene på årets Kunstnerisk forskningsuke vil kun holdes gjennom en KHiO-sentralisert online “hub”.

Du kan se hele programmet og registrere deg her.

Velkommen!