Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Master Project

ECTS Credits
30
Course code
TE550
Included in study programme

Brief course description

Masterprosjektet består av ett eller flere selvstendig kunstnerisk arbeider/realiseringer knyttet til i studentens fordypningsfokus. Det stilles krav til individuelt uttrykk og personlig kunstnerisk egenart. I forbindelse med masterprosjektet leveres et refleksjonsarbeid som tydeliggjør sammenhenger det kunstneriske arbeidet står i, og dokumenterer prosessen og anvendt metodikk. Masterprosjektet vurderes individuelt, men skjer i skapende samhandling med andre. Emnet Masterprosjekt tas i fjerde semester, men utviklingen av masterprosjektets problemstilling og metodikk inngår i de øvrige emnene.

Arbeidet skal gjennomføres i tråd med Kunsthøgskolens etiske krav og retningslinjer, og det legges stor vekt på samhandling.

Emnet Masterprosjekt tas i fjerde semester, men utviklingen av masterprosjektets problemstilling og metodikk inngår i masterens øvrige emner. Dette arbeidet starter allerede første semester, og blir fulgt opp og videreutviklet de neste to semestrene.

The course’s learning outcomes

Etter endt emnet skal studenten

  • kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et scenisk kunstverk i henhold til definerte målsettinger og tidsplan
  • kunne formulere og formidle et refleksjonsarbeid rundt det sceniske kunstverket som viser faglig integritet, intellektuell modenhet og analytisk styrke
  • kunne utvise metodisk, teoretisk og kulturell forståelse for eget fag og praksis
  • kunne anvende erfaringer og kunnskap fra eget fordypningsfokus i andre faglige sammenhenger
  • kunne identifisere, analysere, vurdere og artikulere kunstneriske, estetiske og etiske problemstillinger ved eget prosjekt i møte med publikum
  • kunne være en kompetent og lydhør premissleverandør med egne ferdigheterog eget masterprosjekt innenfor et kollektivt verk der målet er å utvikle et helhetlig kunstnerisk uttrykk

Teaching and learning methods

Arbeidsformer kan være lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid og bestå i praktiske øvelser, kreative oppgaver, forelesninger, selvstudier, prosjektarbeid og skriftlige arbeider.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Aktiv deltakelse og obligatorisk oppmøte til oppsatte tider for undervisning, veiledning, gruppearbeid, ekskursjoner, diskusjonsfora og kurs
  • Innlevering og presentasjon av obligatoriske emneoppgaver til oppsatte frister
  • Presentasjon av et scenisk arbeid, masterprosjekt
  • Innlevering av et refleksjonsarbeid, masterprosjekt

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få vurdering i emnet.

Studentens arbeid i emnet skal veiledes og vurderes underveis. Vurderingen underveis baserer seg på veiledning, lærervurderinger, gruppediskusjoner og egenrefleksjon over faglig utvikling sett i relasjon til emnets læringsutbytte.

Masterprosjektet vurderes av to sensorer, hvorav én ekstern. Både det kunstneriske arbeidet og refleksjonsarbeidet må være bestått for at studenten skal bestå emnet.

Emnet vurderes til bestått/ikke-bestått.