Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Subject Area 3 - Artistic Positioning

ECTS Credits
10
Course code
TE527
Included in study programme

Brief course description

Emnene Faglig fordypning 1-3 tar tar utgangspunkt i studentens fagområde (regi, skuespill, scenetekst, scenografi e.l.), og bygger på den kompetansen studenten har fra tidligere utdanning og praksis. I disse emnene skal studenten videreutvikle ferdighetene som er nødvendige for å videreutvikle og realisere sitt kunstnerskap. Studenten er selv med på å definere mål, progresjon, også for praksis og utveksling, og hvilke ferdigheter som skal videreutvikles.

Faglig fordypning 3 lar studenten definere sitt faglige og kunstneriske ståsted som grunnlag for masterprosjektet.

Fokus er på at studenten utvikler og avklarer sitt faglig-kunstneriske ståsted. Med basis i eget ståsted skal de omsette og anvende sine ferdigheter i møte med komplekse samarbeidskonstellasjoner i praktisk arbeid med scenekunst, i større og mindre formater.

Emnene Faglig fordypning 1-3 er halvårlige emner som blir vurdert og avsluttet etter hvert semester. De bygger på hverandre og har en faglig progresjon. De leder frem mot emnet Masterprosjekt, som tas i 4 semester.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne være en kompetent og lydhør bidragsyter med egne ferdigheter i produksjoner der målet er å utvikle kunstnerisk uttrykk gjennom avansert samordning av individuelle bidrag i det skapende arbeidet
  • kunne inngå i transdisiplinære kollektive arbeid med ståsted i egen fordypning
  • være trent i bruk av ulike teknologiske verktøy for videreutvikling og formidling av eget kunstneriske prosjekt

Teaching and learning methods

Arbeidsformer kan være lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid og bestå i praktiske øvelser, kreative oppgaver, forelesninger, selvstudier, prosjektarbeid og skriftlige arbeider.

Arbeidsformene i emnet er preget av selvstendig praktisk utøving av faget.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Aktiv deltakelse og obligatorisk oppmøte til oppsatte tider for undervisning, veiledning, gruppearbeid, ekskursjoner, diskusjonsfora og kurs
  • Innlevering og presentasjon av obligatoriske emneoppgaver til oppsatte frister

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få vurdering i emnet.

Studentens arbeid i emnet skal veiledes og vurderes underveis. Vurderingen underveis baserer seg på veiledning, lærervurderinger, gruppediskusjoner og egenrefleksjon over faglig utvikling sett i relasjon til emnets læringsutbytte.

Underveisvurdering og avsluttende vurdering gjøres av emneansvarlig pedagog. Emnet vurderes til bestått/ikke-bestått.