Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Dramaturgy 2 – Theory and method

ECTS Credits
10
Course code
TE516
Included in study programme

Brief course description

Emnene Dramaturgi 1-3 dekker innsikt i dramaturgisk teori, estetisk teori, kunstnerisk entreprenørskap, metode og historikk, og forståelse av scenekunst som komposisjon ut fra ulike kunstneriske parametere. Sentralt står analyser av tekst, rom, musikk, visualitet og bevegelse, samt fokus på en erfaringsbasert anvendelse av den dramaturgiske kompetansen. Emnene vektlegger også dramaturgi som en evne til å kunne forstå og analysere et kunstnerisk arbeids organisatoriske, kulturelle, politiske og økonomiske sammenhenger.

Dramaturgi 2 fokuserer på analytiske innganger til scenetekst, rom, musikk, visualitet og bevegelse, samt hvordan disse virker sammen i sceniske kontekster. Ved aktivt å innta rollen som dramaturger for eget- og andres arbeid, trenes evnen til å omsette og anvende teoretisk kunnskap, og til å omsette kunstnerisk erfaringer i skriftlig og muntlig refleksjon. Gjennom å analysere forestillinger, tekster, utstillinger og- eller konserter, utvikles studentens kompetanse som kritiker og (selv)kritiker. Til dette hører også refleksjon om hvordan et kunstnerisk arbeid preges av sine ulike organisatoriske, politiske og økonomiske rammebetingelser.

Emnene Dramaturgi 1-3 er halvårlige emner som blir vurdert og avsluttet etter hvert semester. De bygger på hverandre og har en progresjon. De leder frem mot emnet Masterprosjekt, som tas i 4 semester.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha et godt utviklet dramaturgisk begrepsapparat
  • kunne anvende ulike dramaturgiske perspektiver, strategier og modeller i individuelle og kollektive kunstneriske prosesser
  • kunne analysere scenekunst som komplekse kompositoriske møtepunkt mellom ulike kunstnere og kunstneriske virkemiddel
  • kunne anvende ulike teorier og modeller i planlegging og gjennomføring av forestillinger
  • kunne diskutere scenekunstens forhold til estetikk, samfunn, etikk og politikk med utgangspunkt i eget fordypningsfokus
  • kunne vektlegge, gjennomtenke og planlegge de dramaturgiske prosessene i deres kunstneriske arbeide, også i lys av sine organisatoriske, økonomiske og etiske sider

Teaching and learning methods

Arbeidsformer kan være lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid, og bestå i praktiske øvelser, kreative oppgaver, forelesninger, selvstudier, prosjektarbeid og skriftlige arbeider.

Det legges her vekt på aktiv medvirkning i kunstneriske prosesser som utgangspunkt for skriftlige og muntlige refleksjonsarbeid, samt konseptualisering, analyse og formidling av masterprosjekt.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse til fastsatt undervisning
  • aktiv deltagelse i undervisningen
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver underveis i emnet

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få vurdering i emnet.

Studentens arbeid i emnet skal veiledes og vurderes underveis. Vurderingen underveis baserer seg på veiledning, lærervurderinger, gruppediskusjoner og egenrefleksjon over faglig utvikling sett i relasjon til emnets læringsutbytte.

Underveisvurdering og avsluttende vurdering gjøres av emneansvarlig pedagog. Emnet vurderes til bestått/ikke-bestått.