Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Andre danse- og bevegelsesfag del 3

ECTS Credits
8
Course code
MS305
Included in study programme
Bachelor’s in contemporary dance

Brief course description

Andre danse- og bevegelsesfag gir studentene en mangefasettert erfaring i ulike stiler, teknikker, og tradisjoner. Emnet kan også romme ikke-sceniske tradisjoner, tradisjonsdanser, og alternative fysiske praksiser. Emnet skal oppøve fysisk bevisstgjøring, dansetekniske ferdigheter og artikulasjon som støtter opp under læringsmålene for utdanningen som helhet. Gjennom emnet møter studentene ulike innganger til form, dynamikk, rytme og arbeid med energi. Emnet reflekterer sammenhengen mellom et mangfold av dans- og bevegelsespraksiser, både som ferdigheter og i en historisk kontekst.

Emnet omfatter erfaringer med teknikker og uttrykk fra:

 • modernismen innen dans
 • kinestetiske og somatiske praksiser
 • jazzdans
 • urbane danseuttrykk
 • ulike former for samdans
 • alternative fysiske praksiser og andre dansetradisjoner

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

 • ha erfaring med ulike dansetradisjoner, stilarter og innganger til fysisk artikulasjon
 • kunne ta i bruk form, dynamikk, rytme, koordinasjon, fysiske prinsipper med utgangspunkt i ulike praksiser og tradisjoner
 • kunne ta i bruk og integrere ulike danseferdigheter og fysiske ferdigheter
 • være i stand til å veksle mellom ulike fysiske og danseriske innganger og ta selvstendige valg i møtet med disse
 • ha jobbet dyptgående med kinestetisk og somatisk arbeid
 • kunne utføre partnerarbeid på et høyt nivå

Teaching and learning methods

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Undervisningen gis normalt i grupper og består i hovedsak av fysisk trening, denne undervisningen ledes normalt av en lærer, men kan også være selvstudium.

Arbeidskrav for emnet er:

 • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %
 • gjennomføre faglig pålagte oppgaver og være aktivt deltakende i undervisningen

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av lærerne/koreografene i samråd med programansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.