Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Prosjekt- og forestillingsarbeid del 3

ECTS Credits
18
Course code
MS301
Included in study programme
Bachelor’s in contemporary dance

Brief course description

Alle emnene i studieplanen bygger opp under og integreres i emnet prosjekt- og forestillingsarbeid. I emnet erfarer studenten ulike visningsformater, performative kontekster og publikumsrelasjoner. Disse gir innsikt i ulike former for koreografiske prosesser og utøvende praksiser og legger til rette for utforsking av sceniske virkemidler og formidlingssituasjoner. Emnet gir forståelse for scenen som arbeidsplass med fokus på yrkesetikk og praktisk yrkesforberedelse.

I arbeidet med prosjekter og forestillinger vil studentene møte ulike koreografer, arbeidsmetoder og stilarter både i arbeidet med eksisterende og nye verk. Dette kan utforskes i individuelle, kollektive og medskapende prosesser. Studentens forståelse av sin egen rolle i helheten av prosesser og verk vil stå sentralt, og møtet med publikum er et viktig aspekt av dette arbeidet. Emnet omfatter også egne kreative prosjekter, som vektlegger selvstendighet i arbeid og utførelse, og som relaterer til emnet improvisasjon og koreografisk komposisjon.

Emnet kan bestå av:

 • utvikling av nye verk
 • innstudering av eksisterende verk
 • formidlings- og interpretasjonsarbeid
 • visninger og forestillinger
 • eget kreativt arbeid

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

 • kunne vise selvstendighet som utøver og bidra til ulike koreografiske og kunstneriske uttrykk
 • utvikle og nyansere sin rolle som danser og bidra aktivt i den kollektive prosessen
 • realisere eget kreativt arbeid fra prosess til visning
 • kunne artikulere sin sceniske tilstedeværelse og reflektere rundt det koreografiske arbeidet og relasjonen til sceniske virkemidler
 • kunne ta i bruk eksisterende- og utvikle egne skapende metoder
 • forstå scenen som arbeidsplass, ha utviklet gode samarbeidsevner og kunne forholde seg til yrkesetiske problemstillinger
 • kunne plassere arbeidet i en større kontekst; estetisk, historisk, samfunnsrelevant

Teaching and learning methods

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Prosessrelatert arbeid over kortere eller lengre tid med forskjellige visninger og forestillinger står sentralt. Studenten jobber med eksterne koreografer og dansekunstnere. Studentene kan også medvirke i samarbeidsprosjekter, blant annet med medstudenter, studenter ved mastergradsstudiene i dans og koreografi, eller andre. Det forventes at studentene forholder seg aktivt til dansekunstfeltet ved å overvære forestillinger og holde seg orientert om den aktuelle diskursen innen dansekunst.

Arbeidskrav for emnet er:

 • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %
 • gjennomføre faglige pålagte oppgaver og være aktivt deltakende i undervisningen
 • deltakelse i visninger og forestillinger
 • deltagelse i oppsummeringer og evalueringer

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. I tillegg avsluttes emnet med en forestilling hvor en ekstern sensor vurderer studentens faglige nivå. Emnet vurderes av koreograf og ekstern sensor i samråd med programansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.