Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Bachelor project

ECTS Credits
20
Course code
IM350
Included in study programme
Bachelor’s in interior architecture and furniture design

Brief course description

Studenten velger eget fordypningsemne- og prosjekt innen studieretningens fagområder. Studenten utarbeider prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan for eget prosjekt for godkjenning av faglærer. Prosjektets utviklingsprosess og resultat dokumenteres i en egnet skriftlig og visuell presentasjon som grunnlag for vurdering.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne utvikle og håndtere designfaglige problemstillinger som ivaretar estetikk og funksjon, teknikk og konstruksjon.
  • ha kunnskap og holdninger til fagets etiske spørsmål.
  • kunne anvende design- og kunstfaglige metoder og prosesser for analyse og utvikling, sansning og tolkning i egen formgivning.
  • kunne analysere og reflektere over eget arbeid.
  • kunne anvende relevante verktøy og metoder for utføring av eget arbeid samt for å kommunisere faglig informasjon, ideer, problemstillinger og løsninger.
  • kunne planlegge og gjennomføre prosjekter under veiledning.
  • kjenne egne design- / kunstneriske evner og kunne kommunisere eget arbeid materielt, visuelt, muntlig og skriftlig.

Teaching and learning methods

Veiledning i grupper og individuelt. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Assessment

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått av intern og ekstern sensor.