Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Situation 2

ECTS Credits
10
Course code
IM308
Included in study programme
Bachelor’s in interior architecture and furniture design

Brief course description

Emnet omfatter interiørprosjektering av et gitt aktuelt samfunnsrelevant tema, hvor det legges vekt på fagets kompleksitet. Estetisk og praktisk funksjonalitet gjennom behandling av bevegelse, volum, farger, materialer, og lys og detaljering. Det søkes konkret samarbeid med næringsliv, organisasjoner eller institusjoner. Emnet avsluttes med en utstilling.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha forståelse for, og innlevelse i, ulike brukeres behov.
  • ha kunnskap om prosjektering av lys i rom.
  • kunne presentere løsninger på en god, visuelt lesbar måte.
  • ha innsikt i fagetiske problemstillinger og faglig ansvarsbevissthet.
  • beherske fagets bredde og kompleksitet.
  • kunne dokumentere eget faglig nivå og ferdighet.
  • kunne forstå og prosjektere en kompleks interiøroppgave.

Teaching and learning methods

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning, forelesninger, litteraturstudier og selvstendig praktisk arbeid i modell og full skala. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Assessment

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for det emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.