Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Elective Studio

ECTS Credits
5
Course code
IM210
Included in study programme
Bachelor’s in interior architecture and furniture design

Brief course description

Studenten velger eget prosjekt innenfor studieretningens fagområder. Studenten utarbeider eget prosjekt til godkjenning av faglærer. Prosjektets utviklingsprosess og resultat dokumenteres i en egnet skriftlig og visuell presentasjon som grunnlag for vurdering. Prosjektet kan være en del av en ekstern workshop eller tilsvarende.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne planlegge og gjennomføre prosjekter selvstendig.
  • kunne anvende relevante verktøy og metoder for utføring av eget arbeid.
  • kunne reflektere over eget arbeid.
  • kunne kommunisere eget arbeid til utenforstående gjennom visuelt materiale.

Teaching and learning methods

Selvstendig arbeid. Ekstern veiledning, samt workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Assessment

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.