Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Spatial studies

ECTS Credits
10
Course code
IM103
Included in study programme
Bachelor’s in interior architecture and furniture design

Brief course description

I emnet vektlegges bevisstgjøring av studentens egen erfaring og evne til registrering og opplevelse av rom, omgivelser, lys og farge. Det arbeides med utprøving i full skala i romlaboratoriet og i modell, med grunnleggende form og fargeteori, romorganiseringsprinsipper og konseptutvikling. Problemstillingene belyses gjennom design av rom med få funksjoner.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha grunnleggende kunnskap og erfaring med ulike romdannende prinsipper, teorier og metoder for beskrivelse av rom.
  • ha grunnleggende kunnskap om arbeid i full skala.
  • kunne dokumentere og kommunisere forståelse, kunnskap og erfaringer gjennom tegning, modell og tekst.
  • ha grunnleggende kunnskap om konseptutvikling.

Teaching and learning methods

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning, forelesninger, litteraturstudier, samt selvstendig praktisk arbeid i modell og full skala. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Assessment

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.