Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Teori for praksis 4

ECTS Credits
4
Course code
BK314
Included in study programme
Bachelor’s in fine art (BFA)

Brief course description

Å utvikle måter å beskrive og formidle egne kunstneriske prosjekt, er en sentral del av din kunstneriske praksis. Gjennom teoretiske og kunsthistoriske tilnærminger skal Teori for praksis bidra til at du utvikler et språk og tankesett som kan understøtte refleksjon omkring egne og andres kunstneriske arbeid. Noen ganger vil dette arbeidet involvere skrivepraksis, men muntlige samtaler kan være likeså viktig. Fokus i dette semesteret vil ligge på fullføringen av ditt avgangsessay, som skal utvide din evne til å undersøke og kontekstualisere avgangsprosjektet ditt.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • utforme et avgangsessay der sentrale spørsmål og ideer som belyser din kunstneriske praksis artikuleres, ved å bruke relevante ideer og terminologi fra det visuelle kunstfeltet
  • reflektere over, presentere og diskutere sin avgangsutstilling

Teaching and learning methods

Essayet utvikles i dialog med lærerne, gjennom en kombinasjon av seminarer og individuell veiledning. Essayet skal formulere spørsmål og ideer som kaster lys over eller formidler din praksis, og bidrar til å kontekstualisere ditt arbeid med avgangsutstillingen for eksaminatorene.

Arbeidskrav:

  • aktiv deltakelse i forberedende seminarer og kurs (med minimum 80 % fremmøte)
  • oppfølging av tilbakemelding fra medstudenter og lærere
  • innlevering av fullført avgangsessay

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Endelig eksamen finner sted i slutten av sjette semester. Du skal presentere et avgangsprosjekt og innlevere et essay. Dine arbeid i kursene Kunstnerisk Praksis, Utstillingspraksis og Teori for praksis vil bli vurdert av to eksaminatorer, hvorav minst én er ekstern.

Følgende vil bli vurdert:

  • ditt fullførte avgangsessay, sett i forhold til læringsutbyttet for emnet
  • din evne til å muntlig reflektere over ditt arbeid og essay under eksaminasjonen

Emnet vurderes til bestått/ikke-bestått.