Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Teori for praksis 3

ECTS Credits
4
Course code
BK304
Included in study programme
Bachelor’s in fine art (BFA)

Brief course description

Å utvikle måter å beskrive og formidle egne kunstneriske prosjekt, er en sentral del av din kunstneriske praksis. Gjennom teoretiske og kunsthistoriske tilnærminger skal Teori for praksis bidra til at du utvikler et språk og tankesett som kan understøtte refleksjon omkring egne og andres kunstneriske arbeid. Noen ganger vil dette arbeidet involvere skrivepraksis, men muntlige samtaler kan være likeså viktig. Fokus i dette semesteret vil ligge på utviklingen av ditt avgangsessay.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • uttrykke seg skriftlig i tilknytning til sentrale spørsmål og ideer som belyser din kunstneriske praksis, ved å bruke relevante ideer og terminologi fra det visuelle kunstfeltet

Teaching and learning methods

Essayet utvikles i dialog med lærerne, gjennom en kombinasjon av seminarer og individuell veiledning. Essayet skal formulere spørsmål og ideer som kaster lys over eller formidler din praksis og bidrar til å kontekstualisere ditt arbeid med avgangsutstillingen for eksaminatorene.

Arbeidskrav:

  • innlevering av skriftlige oppgaver og/eller gjennomføre muntlige presentasjoner
  • aktiv deltakelse i forberedende seminarer og kurs (med minimum 80 % fremmøte)
  • oppfølging av tilbakemelding fra medstudenter og lærere

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Følgende vil bli vurdert:

  • aktiv deltakelse i workshop/seminarer, sett i forhold til læringsutbyttet for emnet
  • innleverte tekster og/eller gjennomførte presentasjoner

Emnet vurderes til bestått/ikke-bestått.