Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Artistic Practice 3

ECTS Credits
20
Course code
BK206
Included in study programme
Bachelor’s in fine art (BFA)

Brief course description

Utøvende kunstnerisk praksis står sentralt i studiene ved Kunstakademiet. Utvikling og produksjon av arbeider er selvstyrt. Dette kan involvere teknisk opplæring, produksjon av verk, betrakte andre kunstneres verk, lese litteratur, søke etter informasjon i arkiver, gjøre feltarbeid, eller enhver annen form for aktivitet som er relevant for din kunstneriske praksis.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • anvende studiet og det selvstendige utviklingsarbeidet på kunstneriske spørsmål, ideer eller problemstillinger, samt dine opparbeidete kunnskaper og ferdigheter i utviklingen av egen verksproduksjon
  • analysere, kontekstualisere og diskutere ditt og andres arbeid innenfor en kritisk diskurs
  • identifisere kunstneriske spørsmål, problemer og anliggender som er relevante for utvikling av egen og andres praksis
  • foreslå, artikulere og reflektere over tolkninger, kritikk av verk og ulike måter å møte kunstneriske spørsmål på

Teaching and learning methods

I de to første årene av studiet vil hovedvekten ligge på eksperimentering og utforskning av prosesser, ideer og materialbruk.

Dine arbeider, arbeidsprosesser og metoder vil utvikles, analyseres og vurderes i løpende dialog med lærere og medstudenter. Personlige veiledninger vil bli holdt med de fagansatte på Kunstakademiet, samt gjestelærere.

Arbeider blir presentert og diskutert individuelt, både for å kunne gi tilbakemeldinger og avklare mål og intensjoner, formulere spørsmål og definere områder for videre undersøkelse. Dessuten skal studenten utvikle hensiktsmessige undersøkelses- og arbeidsmetoder, analysere prosesser og resultater, og utvikle et kritisk rammeverk og språk i forhold til egen praksis.

Du deltar jevnlig i gruppekritikk utover i semesteret. Gjennom visning av egne verk med påfølgende diskusjon vil studentene reflektere over hverandres arbeid og analysere individuell praksis. Dagsorden for gruppekritikken blir satt av den studenten som presenterer. Studentene forbereder en presentasjon, og eventuelt en skriftlig uttalelse, der de vurderer de kunstneriske beslutningene som har formet deres arbeid, og som identifiserer spørsmål, problemer eller anliggender i forhold til deres arbeid.

Ved slutten av tredje semester må ett eller flere individuelle arbeider være fullført. Det må vise din evne til å integrere ditt selvstendige kunstneriske utviklingsarbeid og de kritiske perspektivene adressert i veiledninger. Dette med tanke på å utvikle en fremtidig verksproduksjon.

Videre produksjon av arbeid vil være påkrevd i alle påfølgende semestre.

Arbeidskrav:

  • atelierpraksis med utvikling av kunstnerisk produksjon
  • deltakelse i Åpent Akademi med presentasjon av arbeid i atelieret
  • studenten skal ha deltatt på minst to veiledninger med hovedveileder, og to veiledninger med andre lærere
  • oppfølging av tilbakemeldinger fra lærere og medstudenter

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Vurderingen av emnet Kunstnerisk Praksis 3 vil bli utført av to sensorer, hvorav én er studentens hovedveileder.

Dette vil bli vurdert:

  • en presentasjon av ditt arbeid som viser en utvikling, dets utvidede rammeverk og kontekstuelle referanser sett i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene for emnet

Emnet vurderes til bestått/ikke-bestått