Semesteravgift og registrering

Du må hvert semester betale semesteravgift og registrere deg på Studentweb for å beholde din studierett ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Frister

Betale semesteravgift
10. september for høstsemesteret
10. februar for vårsemesteret
Semesterregistrering
12. september for høstsemesteret
12. februar for vårsemesteret

Studentweb

Pålogging til Studentweb.

Du benytter Studentweb for å finne fakturaen for semesteravgiften. Denne betaler du i din egen bank. Husk riktig beløp, KID-nummer, konto-nummer og betalingsfrist.

Etter noen dager (kan ta lengre i juli) vil det vises på Studentweb at avgiften er betalt og du kan fullføre semesterregistreringen.


Du benytter din vanlige brukerkonto ved KHiO (også kalt FEIDE-konto) for å logge på.

Studentbevis

Studentbevisapp

Etter å ha betalt og registrert deg kan du ta i bruk studentbevis-appen. (Henvend deg til resepsjonen hvis du fortsatt ønsker oblat til ditt fysiske studentbevis/adgangskort.)

Med gyldig studentbevis får du:
• mulighet til å følge undervisning, få veiledning og å gå opp til eksamen
• adgang til høgskolens bygg
• tilgang til høgskolens datanettverk og elektroniske tjenester
• mulighet til å låne fra biblioteket og utstyrslageret
• velferdstilbud fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)
• studentrabatter
• utbetalt studiestøtte fra Lånekassen

Mer om semesteravgiften

Den lovpålagte semesteravgiften er på 600 kroner per semester og er med på å finansiere velferdstilbudene fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Semesteravgiften er obligatorisk for alle studenter. Betalingen må være mottatt av KHiO før du kan semesterregistrere deg.
SAIH-tierne er på 40 kroner per semester og går til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond. SAIH-tierne er frivillig å betale, og hvis du ikke ønsker å betale dette trekker du fra 40 kroner på innbetalingen din.

Mer om semesterregistrering

Semesterregistreringen er obligatorisk og består av følgende deler:
  1. Du bekrefter å ha satt deg inn i Kunsthøgskolens regelverk.
  2. Du bekrefter din personlige utdanningsplan for dette semesteret – altså hvilken undervisning du skal følge og hvilke eksamener du skal ta. Er det feil i utdanningsplanen, så må du kontakte din studiekonsulent for at utdanningsplanen skal rettes.
  3. Du bekrefter din personlige kontaktinformasjon.

Etter at du har gjort alt dette, så vil Studentweb innen ett døgn sende melding til Lånekassen om at du er registrert som student, og de kan påbegynne prosessen for å utbetale studiestøtte.

Studieretten varer fra 02.august til 31. januar for høstsemesteret, og fra 01. januar til 12. september for vårsemesteret.


Har du spørsmål eller problemer, kontakt studentweb@khio.no

Andre ofte stilte spørsmål

Hvordan endrer jeg navnet mitt på Studentweb?
Du må kontakte studentweb@khio.no og legge ved gyldig dokumentasjon på navneendringen. Gyldig dokumentasjon er pass, bankkort, førerkort eller stadfesting på navneendring fra folkeregisteret/skatteetaten.

Hvordan endrer jeg min adresse?
Adressa oppdaterer du selv i Studentweb. Klikk på navnet ditt øverst til høyre og velg Min profil. Skriv inn den nye adressa.

Jeg har fått nytt fødselsnummer
Du må kontakte studentweb@khio.no og legge ved gyldig dokumentasjon.

Timeplan

Timeplanane til alle Kunsthøgskolen sine avdelingar ligg i systemet TimeEdit.

Hovudside for timeplanar (TimeEdit)

Denne sida viser timeplanen til studentar og tilsette. For spørsmål og støtte, send e-post til timeedit@khio.no.

Alle pågåande aktivitetar vert vist på monitorar ved inngangspartiet. Disse skjermane viser all undervisning dei neste timane. Flere stader på skolen er det også sett opp terminalar der du sjølv kan gjere dine søk.

Avanserte søkefunksjonar for studentar

I TimeEdit kan du også søke etter ledige rom, gjere avanserte søk og reservere rom i medielaben.

Semesterplanar

Semesterkatalog Kunst og håndverk haust 2016 og vår 2017 (pdf).

Semesterplan Kunstakademiet vår 2017 (pdf).

Reglementer og forskrifter

Kunsthøgskolens reglement og forskrifter kan mellom annet gi deg svar på hva som skjer hvis du blir syk eller gravid iløpet av studietiden, hvordan du kan klage på eksamen, og hvor mye fravær du kan ha.

Reglement

Studentreglement (pdf)
Datadisiplinerklæring (pdf)
Driftsreglement (pdf)
Regler for utstyrslageret (pdf)
Godtgjøring/lønn til studenter for verv/arbeid
HMS-instruks (verkstedene) (pdf)

Forskrifter

Krav til mastergrad (Lovdata)
Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen (Lovdata)

Permisjon

  • En student som får barn under studiene, skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn, jf. UH-loven § 4-5.
  • Andre permisjonsgrunner er krevende verv i studentorganisasjoner eller militærtjeneste og sivil verneplikt hvor Vernepliktsverket, eller tilsvarende instans, ikke innvilger utsettelse/fritak.
  • Unntaksvis kan permisjon innvilges av andre grunner enn nevnt over, da etter særskilt anbefaling fra faglig ledelse ved ditt studieprogram. Anbefalingen vedlegges søknaden.

Permisjon innvilges for henholdsvis 1 semester eller 1 år, avhengig av det studieprogram studenten følger. Unntaksvis kan kortere eller lengre permisjon innvilges.

Studie- og eksamensretten opphører i permisjonstiden. Det kan komme endringer i emne- og studieplaner som kan føre til tilpassingsproblemer når du kommer tilbake fra permisjon. Det vil heller ikke alltid være mulig å fortsette studiene umiddelbart etter endt permisjon. Kunsthøgskolen vil, så langt det er praktisk mulig, legge forholdene til rette for at du skal kunne gjenoppta dine studier så raskt som mulig.

Krav til dokumentasjon
Permisjon pga. sykdom må dokumenteres med legeerklæring. Skjemaet «Uttalelse fra lege» (se baksiden) må vedlegges søknaden for at den skal kunne behandles.

For alle permisjonssøknader bruker du skjemaet: Søknad om permisjon.
Søknad sendes postmottak@khio.no og merkes «Studieseksjonen/søknad om permisjon».

Frist
Studenten er selv ansvarlig for å melde tilbakekomst senest innen 1. mai for oppstart i august og 1 . november for oppstart i januar. Manglende tilbakemelding kan føre til tap av studieplass.

Utveksling

Studie ved Kunsthøgskolen i Oslo kan kombineres med studieopphold i utlandet. Utvekslingsoppholdet kan vare fra 1 uke til 12 måneder, avhengig av avtale og program. Spør studiekonsulenten ved din avdeling om råd og veiledning.

Generell informasjon for deg som skal på utveksling

Klikk her for informasjon om bolig, semesteravgift, oppholdstillatelse, visum, trygd/forsikring og språkkurs.

Kunsthøgskolens utvekslingsavtaler

Kunsthøgskolen i Oslo har bilaterale avtaler med flere høgskoler og universiteter i mange land. Vi er med i Erasmus+ og Nordplus. Gjennom bilaterale avtaler har du som student mulighet til å få stipender innenfor ulike utvekslingsprogram. Avtaler mellom institusjoner sørger også for en enklere innpassing av utvekslingsoppholdet i graden din.

Full oversikt over avtaler.

Hvordan søker du om utveksling?

  1. Søknad om forhåndsgodkjenning: Før du sender søknad må programansvarlig godkjenne ønskene dine. Vennligst merk epost med send inn søknad om forhåndsgodkjenning. Frister for søknad om forhåndsgodkjenning for utveksling er 01. mars for høstsemesteret og 20. september for vårsemesteret.
  2. Utforme søknaden: Utformingen kan variere fra skole til skole, så sjekk websidene til den aktuelle skolen for nærmere informasjon og søknadsfrister. Søknaden kan bestå av søknadsskjema, portefølje, CV, motivasjonsbrev og anbefalingsbrev. Studiekonsulenten på din avdeling kan hjelpe deg med utforming av søknad.

Les mer om hvordan du søker utveksling.

Finansiering

Lånekassen

Ved delstudier i utlandet kan du få økonomisk støtte og lån fra Lånekassen. I tillegg til basisstøtte kan det også tildeles reisestøtte, språkstipend, tilleggsstipend og støtte til dekning av skolepenger.

Stipendprogram

I tillegg til stipendene fra Lånekassen kan du også søke støtte gjennom det EU-finansierte programmet Erasmus+ og Nordplus. Sistnevnte støtter utveksling av studenter i nordiske og baltiske land.

Trenger du råd og veiledning kan du ta kontakt med din studiekonsulent.

Kvalitet i utdanningen

Hovedfokuset med kvalitetssikring er studiekvaliteten; fra studenten begynner til studenten uteksamineres.

Du blir spurt om kvaliteten på undervisningen i de emner du går på, enten straks emnet er avsluttet eller i forbindelse med avslutning av semesteret. Det foregår en diskusjon mellom lærere og studentrepresentanter om evalueringene. Det er studieleders ansvar at evalueringene fører til endringer der det er ønskelig.

Bibliotek, kommunikasjon, verksteder, utstyr og studieadministrasjon er viktige elementer i læringsmiljøet. Dette miljøet skal også evalueres av studentene. Dine synspunkter som student blir behandlet i Læringsmiljøutvalget (LMU). Halvparten av medlemmene i utvalget er studenter. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret og blir orientert om resultatene av evalueringene en gang i året.

For ytterligere informasjon, se LMU sine sider  eller les om kvalitetssikring.

Etablering av egen praksis

Du kommer deg i arbeid etter utdannelsen ved å forberede deg til arbeidslivet. Undervisningen om arbeidslivet skal bygge opp under den faglige spesialiseringen i utdanningen og spesialisering til arbeidslivet. Kurset er åpent for alle Kunsthøgskolens studenter, og blir lagt i timeplanen til avgangsstudentene.

Nettside for etablering og entreprenørskap i kunst og design.