Studentrådet

Studentrådet er det høgste studentorganet ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Rådet er valt av studentane sjølv, og er eit direkte ledd mellom studentane og leiinga på skulen. Her sit nestleier og leier frå kvar av dei fire studentutvala i direkte møter med leiinga på skulen for å fremme studentsaker.

Studentrådet har ein leiar og en nestleiar. Desse to vil være hovudansvarlege for større saker som påverkar alle studentar på alle avdelingar, samt være hovudpersonene i dialog med leiinga på skulen.

Studentrådet skal også ha ein kontaktperson som held kontakt med eksterne studentorgan som NSO, VT og SIO. Denne kontaktpersonen vil filtrere informasjonen som kjem utanfrå og ta opp det relevante på neste Studentrådsmøte.

Studentrådet 2015-2016

Ylva Kemi, leiar, e-post: Ylva.Kemi@khio.no
Linn Svensson, nestleiar

Studentutvalgene (SU)

Studentutvalgene består av tillitsvalgte fra hver klasse, og her tar man opp saker som gjelder sin avdeling – eller fremmer en sak som bør taes opp i Studentrådet.

Kunsthøgskolen har fire studentutvalg: SU Kunstakademiet, SU Kunstfag, SU Design og SU Scenekunst (Teater-, Opera- og Balletthøgskolen). Hvert av utvalgene skal velge en nestleder og en leder. Disse to vil være ansvarlige for møtevirksomhet og oppfølging/gjennomføring av saker. De vil også være studentutvalget sine representanter i Studentrådet. Studentutvalg har som oftest møte en gang i måneden. Dette kan variere etter ønske.

Representanter i studentutvalgene høsten 2016

Design

Alva Brosten
Christian Hartvig Henriksen

Kunst og handverk

Linn Svensson, leiar SU
Sanna Hajnos

Kunstakademiet

Ylva Kemi, leiar SU
Aksel Octavius Norreen Hauklien
Linnea Jardemark

Balletthøgskolen

Mattias Courage, leiar SU

Operahøgskolen

Agnes Auer, leiar SU

Teaterhøgskolen

Sverre Breivik, leiar SU

Andre utvalg med studentrepresentasjon

Studentene ved Kunsthøgskolen har også representanter ved Læringsmiljøutvalget (LMU), Instillingsutvalg, Valgstyret og nominasjonkomité.

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Kunsthøgskolen har et eget læringsmiljøutvalg med representanter for studenter og de ansatte. Utvalget tar opp et bredt spekter av spørsmål knyttet til læringsmiljøet og studentvelferden. Utvalget har ikke iverksettende myndighet, men er rådgivende for styret, rektor og direktør. Den årlige studentundersøkelsen er det viktigste arbeidet LMU gjør for studentene. Studentrepresentant velges som regel ut fra SR eller et SU.

Forbedringer av læringsmiljø

Forbedringer av læringsmiljøet er et kontinuerlig arbeid og det anbefales å ta kontakt med studenttillitsvalgt på din avdeling hvis du har saker du ønsker å melde inn. Du kan også ta direkte kontakt med Læringsmiljøutvalget.

Instillingsutvalg

Ved ansettelse av nytt fagpersonell (eks. dekan eller lærere) vil en studentrepresentant fra samme avdeling som utlyst stilling sitte i et utvalg og bidra med spørsmål og kommentarer ved intervjuer og møter. En henvendelse vil bli sendt til SR eller SU, som da vil velge en studentrepresentant for dette utvalget.

Valgstyret og nominasjonkomité

Når det er valg på skolen, f.eks. nytt rektorvalg hvert fjerde år, vil en studentrepresentant sitte i et valgstyre og en student i en nominasjonskomité som vil ha overordnet ansvar i nominering- og valgprosess. Disse representantene blir utpekt av SR.

Styret

Hovedstyret til Kunsthøgskolen i Oslo har to studentrepresentanter som skal representere hele studentmassen på Kunsthøgskolen.

Studentrepresentantene, pluss to vara, velges av studentene hvert høstsemester gjennom nominering- og valgprosesser. Info om dette vil komme på oppslag.

Sjå samansetjinga av styret og sakspapir frå møter her.

Eksterne organisasjoner

Studentene har representanter i eksterne organisasjoner: Velferdstinget (VT), Norsk Studentorganisasjon (NSO) og Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO).

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO)

Det er denne samskipnaden du betaler semesteravgift til som gir deg tilgang på velferdstilbud for studenter: Studentpriser på kollektivtrafikk, rimelig bo på studentbolig, et godt treningstilbud m.m.

Les mer på sio.no

Norsk Studentorganisasjon (NSO)

Norske studenters «fagforening» som ivaretar studentenes interesse i dialog med politikere, media, Lånekassen og ledelsen på læresteder for å bedre forholdene for deg og dine medstudenter.

Les mer på student.no

Velferdstinget (VT)

Velferdstinget består av studentrepresentanter fra alle læresteder tilknyttet studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO). Her diskuteres og vedtaes det diverse tiltak for forbedring av studenters velferdstilbud i SIO: studenthelsetjenesten, studentboliger, barnehageplasser, treningstilbud m.m. Kort fortalt: alle tjenestene du har tilgjengelig etter du har betalt semesteravgiften. Kunsthøgskolen er en del av de mindre høgskolene (ikke HiO, HiAk, UiO eller BI) som tilsammen har seks representanter i Velferdstinget. I 2011 er to av disse fra Kunsthøgskolen i Oslo, tre er fra Politihøgskolen og én er fra Det Teologiske Menighetsfakultetet. Et nytt konstitueringsmøte gjøres på slutten av høstsemesteret, og da møter representanter fra alle de små høgskolene og har valgforsamling om sine seks nye representanter. SR sender kandidater til dette møtet. Ta kontakt med SR om du vil engasjere deg i Velferdstinget.

Les mer på studentvelferd.no