Design

Avdeling Design tilbyr utdanning på master- og bachelornivå i grafisk design, illustrasjon, klesdesign, kostymedesign, interiørarkitektur og møbeldesign.

Avdelinga har god tilgang til verkstader og har små klasser, og det gir unike moglegheiter til å utdanne sjølvstendig tenkjande utøvarar, som snarare enn å reprodusere den faglege diskursen kan utfordre han og bringe faga og samfunnet vidare. Dette er ei viktig rolle for ein statleg institusjon, i eit utdanningslandskap der stadig fleire aktørar tilbyr designutdanningar.

Avdeling Design har sitt opphav i Statens handverks- og kunstindustriskole (SHKS), grunnlagd i 1818. Avdelinga jobbar kontinuerleg med å vidareutvikle arven og handverkstradisjonane frå SHKS, og verkstadene som avdelinga disponerer, står sentralt i dette arbeidet.

Bachelor i grafisk design og illustrasjon

Avdeling Design tilbyr eit profesjonsretta, treårig bachelorprogram i grafisk design og illustrasjon. Avdelinga ser på grafisk design og illustrasjon som ein kunstnarleg praksis. Dei to disiplinane blir sameinte i ein humanistisk tradisjon gjennom eit felles opphav i boktrykkjarkunsten. I forlenginga av dette er alt som blir gjort på studiet, på ein eller annan måte relatert til publisering og massemedium.

Grafisk design og illustrasjon har gjennom det trykte ordet spelt ei sentral rolle i framveksten av ei kritisk offentlegheit. I dagens samfunn tek bilete stadig større plass. Grafisk design og illustrasjon handlar om å forme den visuelle offentlegheita.

Studieretninga har ein prosjektblogg som viser studentarbeid og prosjekt.

Bachelor i klesdesign og kostymedesign

Avdeling Design tilbyr eit profesjonsretta, treårig bachelorprogram i klesdesign og kostymedesign.

Det er mogleg å fordjupe seg i enten klesdesign eller kostymedesign i løpet av bachelorstudiet.

Spesialiseringa i klesdesign skal gi eit fagleg fundament for profesjonell praksis og har ei framtidsretta tilnærming som famnar om både dei kulturelle og dei kommersielle aspekta ved klede som uttrykk i tida og i samfunnet. Fagområdet har ein visjon om å vere toneangivande for utdanning innanfor klesdesign.

Spesialiseringa i kostymedesign gir studentane kunnskap og ferdigheiter til å designe kostyme til teater, dans, opera, TV og film. Gjennom studiet blir det lagt vekt på å sameine teknikk, form, materiale og konsept i ein kreativ prosess. Utdanninga samarbeider med scenefaga i teater, opera og dans.

Bachelorstudiet i kles- og kostymedesign byggjer på kunstfaglege tradisjonar, og omfattar ein tverrfagleg integrasjon av humanistiske, estetiske, teknisk-naturvitskapelege og merkantile fag. Utdanningstilbodet er retta mot ulike behov i samfunnet for designtenester, berekraftig utvikling og for næringsretta design.

Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign

Avdeling Design kan by på eit profesjonsretta, treårig bachelorstudium i interiørarkitektur og møbeldesign.

Vi har ei praktisk tilnærming til undervisninga og i dei rikt utstyrte verkstadene på skulen vert det lagt vekt på eksperimentering. Vi er stolte av å vera ein del av landet sin største kunsthøgskule der samarbeid på tvers av dei ulike fagområda opnar for faglige og kritiske diskusjonar om lokale og globale samanhengar.

Vi definerer interiør som sosiale rom innan ulike kulturar og samanhengar, og møblar som objekt og gjenstandar som står i relasjon til desse. Med tanke på vår felles framtid oppmuntrar vi til kritiske undersøkingar av dei bygde omgjevnadene.

Teori og metode er godt integrert i undervisninga. Utdanninga legg vekt på entreprenørskap og samarbeid med næringslivet for på best mogleg vis måte å gjere studentane rusta til å møte arbeidslivet. Bachelorstudiet dannar grunnlag for vårt ettertrakta masterstudium i design, med spesialisering i interiørarkitektur og møbeldesign.

Bachelorstudiet i interiørarkitektur og møbeldesign har gode internasjonale nettverk og opnar for utveksling ved verdas leiande designskular.

Programmet har ein egen prosjektblogg kor studentarbeid vert presentert: www.livespace.no

Master i design

Masterstudiet i design står i en undersøkende og kritisk tradisjon, og kunstfaglig kontekst. Studenten gis rom til inngående praktisk fordypning, undersøkelser og eksperimentering. Studenten fordyper seg i egen praksis og fagområde, samtidig som ens egen praksis brynes i møter med andre fagområder og tilnærminger. Studiet legger vekt på åpne og eksperimentelle designprosesser og gir praksisnær oppøving av designkompetanse.

Studiet er studio- og verkstedbasert, samtidig som teori, metode og refleksjon vektlegges. Studenten som skapende subjekt står i sentrum. Det er et mål at masterstudentene etter endt studium kan bidra med ny innsikt i estetiske, sosiale og samfunnsmessige forhold. Gjennom formgiving, kunstfaglig praksis og undersøkende tilnærming bidrar studentene til fagområdenes utvikling i en samfunnskontekst.

Studiets fordypningsområder er Grafisk design og illustrasjon, Interiørarkitekter og møbeldesign samt Klesdesign og kostymedesign. Studenten søker seg til et av disse fagområdene. Masterstudentene i design har flere emner på tvers, både felles studioemner og emner av teoretisk og metodisk art, i tillegg til fordypningsemnene.

Studiet er et fulltidsstudium. Etter avlagt mastergrad vil man som utøver ha større innsikt, kunnskap og ferdigheter innen sitt fordypningsområde i tillegg til større forståelse for andre fagområder innen kunst- og designfeltene. Kandidaten vil kunne gå ut i praksisfeltene eller videre innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Studiet avsluttes med et større selvvalgt arbeid innen valgt fordypningsområde.

Grafisk design og illustrasjon

Fordypningens utgangspunkt er at grafisk design og illustrasjon dypest sett handler om utforming av den visuelle offentligheten. I fordypningen behandles visuell kommunikasjon i bredeste forstand, med trykt media som utgangspunkt. I lys av dette undersøkes og diskuteres fagenes muligheter og potensial, gjennom en eksperimenterende og utforskende tilnærming. Studenten gis stor faglig selvstendighet og rom til å forske i egen faglig tilnærming i møte med det faglige kollegiet og medstudenter.

Gjennom eget arbeid og tematiske prosjekter behandles sentrale faglige og samfunnsmessige temaer, og disse relateres til den enkeltes egen praksis. Det legges vekt på trygge rammer hvor nytenkning kan skje og grenseoverskridende prosjekter verdsettes. Fordypningen ønsker studenter som kan ta en tydelig posisjon som fremtidige utøvere, og som kan utfordre fagdisiplinen og være premissleverandør for den fremtidige faglige diskursen.

Interiørarkitektur og møbeldesign

Fordypningen definerer interiører som sosiale rom innen ulike kulturer og sammenhenger, og møbler som objekt og gjenstander som står i relasjon til disse. Med tanke på vår felles fremtid oppmuntres det til kritiske undersøkelser av de bygde omgivelsene. Fordypningen har en praktisk tilnærming til undervisningen og i de rikt utstyrte verkstedene på skolen blir det lagt vekt på eksperimentering for faglige og kritiske diskusjoner om lokale og globale sammenhenger. I fordypningen vektlegges selvstendig idéutvikling, faglig refleksjon, innlevelse, samfunnsengasjement og konseptuell tenkning, som kan utfordre og tjene samfunnet på nye måter.

Ulike temaer og begreper diskuteres og bearbeides gjennom gruppearbeid og individuelle, praktiske og teoretiske studier, som knytter an til studentens egen fordypning. Studenten har mulighet til å arbeide grenseoverskridende og tverrfaglig innen Kunsthøgskolens brede design-, kunst- og scenefaglige miljø. Utdanningen legger vekt på entreprenørskap og undersøker det fremvoksende potensialet for å utvikle vårt fagområde for fremtidige behov.

Klesdesign og kostymedesign

Fordypningen tilbyr muligheter for praktisk og teoretisk utforskning av og fremtidsrettet spekulasjon om klær og kostymer som uttrykksform. Fordypningen har en praktisk tilnærming til undervisningen og i de rikt utstyrte verkstedene på skolen blir det lagt vekt på eksperimentering for faglige og kritiske diskusjoner om lokale og globale sammenhenger.

Ulike temaer og begreper diskuteres og bearbeides gjennom gruppearbeid og individuelle, praktiske og teoretiske studier, som knytter an til studentens egen fordypning. Studenten har mulighet til å arbeide grenseoverskridende og tverrfaglig innen Kunsthøgskolens brede design-, kunst- og scenefaglige miljø. Gjennom selvstendig praktisk arbeid, teoriutvikling og kritisk refleksjon utvikler studenten sin egen faglige styrke og signatur som profesjonell og ansvarlig utøver i sitt felt.

Opptak

Bachelor i grafisk design og illustrasjon

Opptak skjer på grunnlag av beståtte opptaksprøvar og generell studiekompetanse. Unntak frå krav om generell studiekompetanse gjeld for søkjarar som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglege kvalifikasjonar. Ved opptak blir det lagt vekt på design- og illustrasjonsfaglege anlegg, formforståing og refleksjonsevne hos søkjarane.

Det blir gjennomført ei heilskapleg vurdering av kvar enkelt søkjar, med særleg vekt på designfaglege utviklingspotensial, evner, ambisjonar og kunnskapar innanfor grafisk design og illustrasjon.

Opptaksprøva er todelt og kan inkludere eit intervju. Oppgåvene som skal løysast finn du i søknadsvedlegget.

Søknadsfrist 1. april 2019 (kl. 23:59) Les gjennom søknadsprosedyren, og last ned søknadsvedlegg. Søknadsvedlegget for 2019 blir lagt ut to måneder før fristen.

NB! Vedlegget må lagres lokalt på din datamaskin og så fylles ut ved hjelp av siste versjon av Adobe Reader.

Bachelor i klesdesign og kostymedesign

Opptak skjer på grunnlag av beståtte opptaksprøvar og generell studiekompetanse. Unntak frå krav om generell studiekompetanse gjeld for søkjarar som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglege kvalifikasjonar.

Det blir gjennomført ei heilskapleg vurdering av kvar enkelt søkjar, med særleg vekt på designfagleg utviklingspotensial og søkjaren si evne til:

 • å vise sensitivitet overfor materiale og tredimensjonal form
 • å ha nysgjerrigheit, engasjement og evne til å reflektere
 • å uttrykkje seg visuelt
 • å kunne vise sjølvstende og gode samarbeidsevner
 • å vise idérikdom

Opptaksprøva er todelt og kan inkludere eit intervju. Oppgåvene som skal løysast finn du i søknadsvedlegget.

Søknadsfrist 1. april 2019 (kl. 23:59) Les gjennom søknadsprosedyren, og last ned søknadsvedlegg. Søknadsvedlegget for 2019 blir lagt ut to månader før fristen.

NB! Vedlegget må lagres lokalt på din datamaskin og så fylles ut ved hjelp av siste versjon av Adobe Reader.

Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøvar, intervju og generell studiekompetanse. Unntak frå krav om generell studiekompetanse gjeld for søkjarar som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglege kvalifikasjonar.

Ved opptak blir det lagt vekt på:

 • tredimensjonal førestillingsevne
 • sjølvstende og originalitet
 • problemløysingsevne
 • evne til å visualisere eigne idear
 • reflektert og bevisst formuleringsevne
 • variasjon i bruk av teknikkar og uttrykksmåtar
 • utanomfaglege og tverrfaglege interesser

Opptaksprøva er todelt og kan inkludere eit intervju. Oppgåvene som skal løysast finn du i søknadsvedlegget.

Søknadsfrist 1. april 2019 (kl. 23:59) Les gjennom søknadsprosedyren, og last ned søknadsvedlegg. Søknadsvedlegget for 2019 blir lagt ut to månader før fristen.

NB! Vedlegget må lagres lokalt på din datamaskin og så fylles ut ved hjelp av siste versjon av Adobe Reader.

Master i design

Målgruppa for studiet er søkjarar som ønskjer å vidareutvikle seg fagleg gjennom eit profesjonsrelatert fordjupingsstudium, eller som ønskjer eit forskarførebuande studium innanfor design og fordjupingsområda.

Mastergradsstudiet byggjer på ein treårig bachelorgrad (180 studiepoeng) i design eller ei likeverdig utdanning som omfattar designstudium på minst 120 studiepoeng relatert til og relevant for den studieretninga som vedkomande søkjer på. Søkjarar med eit mindre omfang av design/designrelaterte fag i graden kan også søkje om opptak dersom dei dokumenterer at dei har praksis som i omfang og nivå tilsvarar kravet ved den studieretninga dei søkjer på.

Alle søkjarar må dokumentere gode kunnskapar i engelsk.

Søknaden skal bestå av fullstendig utfylt søknadsskjema. Med søknaden skal det følgje:

 • curriculum vitae
 • ei grunngiving for val av fordjupingsområde: enten interiørarkitektur, møbeldesign, grafisk design, illustrasjon, klesdesign eller kostymedesign
 • beskriving av tema for prosjektet studenten planlegg å arbeide med som sjølvstendig mastergradsprosjekt, med grunngiving
 • portefølje med visuell og skriftleg dokumentasjon av fagleg kompetanse innanfor det fordjupingsområdet studenten søkjer på, med vekt på å vise det faglege grunnlaget for å arbeide med prosjekttematikken.

Det blir gjennomført ei heilskapleg vurdering av kvar enkelt søkjar, med særleg vekt på designfaglege utviklingspotensial.

Ved opptak blir det gjort ei samla vurdering av søkjarane når det gjeld:

 • tidlegare utdanning og erfaring
 • fagleg bakgrunn som grunnlag for utvikling av prosjekt gjennom studiet
 • evne til å identifisere, formulere og avgrense eit prosjekttema og evne til å grunngi fagleg relevans

Søkjarane kan bli innkalla til intervju.

Søknadsfrist 1. februar 2019 (kl. 23:59)
Les gjennom søknadsprosedyren, og last ned søknadsvedlegg. Søknadsvedlegget for 2019 blir lagt ut to månader før fristen. NB! Vedlegget må lagras lokalt på datamaskina og så fyllas ut ved hjelp av siste versjon av Adobe Reader.

Felles søknadsprosedyre for alle studia

 1. Last ned søknadsvedlegget (bla til du finner ditt fagområde), les all informasjonen grundig og fyll ut vedlegget i Adobe Reader.
 2. Registrer personopplysninger og studieønske på Søknadsweb. Når du registrerer deg må du lage din egen personlige pin-kode som du bruker hver gang du logger deg på. Når du har registrert deg på Søknadsweb og valgt studium, vil du motta en kvittering med ditt søkernummer på e-post.
 3. Last opp søknadsvedlegget til Søknadsweb. Last deretter opp de andre dokumentene som står beskrevet i vedlegget. Følg veiledningen nøye. Du får ikke kvittering for hvert opplastet dokument, men du kan til enhver tid til sjekke hvilke dokumenter du har lastet opp ved å klikke på mine dokumenter inne i Søknadsweb.

Det vil være mulig å laste ned søknadsvedlegg og å registrere seg på Søknadsweb ca to måneder før søknadsfristen.

Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no. Skriv navnet på studiet i emnefeltet.

Utveksling

Dersom du er interessert i å vere utvekslingsstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo, gå til sida Student Exchange.

Dersom du vil vite om moglegheitene studentar ved Kunsthøgskolen har for å søkje om utveksling i utlandet, gå til sida for studenter.

Studentar

Ansatte