Talk

Åsmund Thorkildsen, direktør Drammens museum.

Forelesningsrekke med Åsmund Thorkildsen

Avdeling Kunst og Håndverk er stolte over også i studieåret 2017/18 tilby Åsmund Thorkildsens populære åpne mandagsforelesinger.
Thorkildsen er en anerkjent norsk kunsthistoriker og skribent, og har siden 2001 vært direktør for Drammens museum. Første forelesning er mandag 4. september.

Merk: Kurset krever påmelding. Meld deg på kurset (påmeldingsfrist 4. september).
Forelesningene finner sted i auditoriet på Kunsthøgskolen mandager hele studieåret, og første forelesning er 5. september.
Mandager fra kl.1600-1800.

Tidspunkt i 2017: ukene 36, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49
Tidspunkt i 2018: ukene 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17

Forelesningsrekken kombinerer billedvisning og refleksjon over og aktive diskusjoner av tekster. Rekken er lagt opp som kurs, og er åpent for alle interesserte.

Les saken fra 2016 med Åsmund Thorkildsen Hvorfor trenger unge kunstnere teori?

I løpet av kurset skal studentene bli kjent med den moderne og nye kunstens retninger. Ved analyse av bilder og fremlegging av tekster, skal studentene oppnå leseferdigheter og kritisk refleksjon som gjør dem i stand til å forstå hvilken situasjon de skal virke i og hvordan deres praksis som kunstnere er betinget av historiske og skiftende rammevilkår.
Bilder analyseres og tolkes i lys av relevant teori og ses også i relasjon til viktige endringer i den generelle kulturen og historien. Den visuelle delen følges opp av gjennomgang av noen av modernismens og den nye kunstens sentrale tekster, manifester og teoretiske statements.

Seminaret vil alltid legges vekt på å trene opp forståelse av komplekse og ganske tekniske begrepsdannelser i forhold til kunstnerisk praksis. Siden det sjelden er et direkte samsvar mellom kunstkritiske tekster og den generelle filosofi, sosialkritikk eller litteraturteori som
forsyner feltet med viktigste forståelsesrammer og begreper, vil det bli diskutert begreper som belyser helt vesentlige områder i nyere kunsts brede kontaktflate med teori. Av temaer som tas opp, er: symbolistiske teorier (korrespondanseteorier), teorier omkring den kubistiske og konstruktivistiske kunsten, surrealismen, subjektdannelse i kunstnerisk praksis og refleksjonen over denne, generell avantgardeteori (kritikk av formålsrasjonaliteten) og modernistisk, mediumsspesifikk teori, kunstnerrollens endring, eksistensialisme og dialogteorier, teoriene rundt ”actions and events”, og noe kjønnsteori og psykoanalyse. Overgangen/bruddet fra senmoderne maleri og skulptur og minimalisme til neo-dada, performance, installasjonskunst, earth works og konseptkunst vil bli diskutert i forhold til teoretiske tekster skrevet av noen sentrale kritikere og kunstnere. Den postmoderne kunsten vil bli diskutert i lys av tekster om allegorier og ”den språklige vendingen” innen etterkrigstidens kunstdiskurs. Evnen til dekonstruksjon vil bli trenet opp under lesningen og analysen av diverse tekster. Vi trener på å forstå strukturen i ny-marxistisk, dialektisk tenkning slik denne lenge har hatt et tilnærmet hegemoni i avansert kunstteori i Vesten.

Arbeidskrav: Aktiv deltakelse

Litteraturliste: Litteraturen er anbefalt og følger kursets fremdrift. Tekster av Albert-Aurier, Nolde, Kandinsky, Gleizez & Metzinger, Malevich, Mondrian, Gabo, Loos, Adorno, Breton, Breton & Trotsky, Greenberg, Rosenberg, Kaprow, Fried, Krauss, Kosuth og Owens, deles ut før gjennomgangen.


Meld deg på kurset (påmeldingsfrist 4. september).