Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Etter- og vidareutdanning

Etter- og vidareutdanning

Treng du fagleg påfyll? Kunsthøgskolen i Oslo har tilbod om etter- og vidareutdanning innanfor scenekunst, visuell kunst og design. Det er tilbod om heiltid- og deltidstudium i form av førelesingar, kurs, workshop og seminar. Mange av tilboda er opne for alle.

I kvar kursforklaring blir målgruppe oppgitt, og interesserte kan lese kva forkunnskap deltakarane er forventa å ha. Sjå tilboda.

Du kan halde deg oppdatert om nye tilbod og aktivitetar ved å melde deg på nyhendebrevet vårt som blir sendt ut nokre gonger i året.

Kontaktinformasjon:
E-post: evu@khio.no

Kurstilbud 2018

Praksisveiledning: Videreutdanning for lærere i musikk, dans og teater

Søknadsfrist 15. april. Søknadsweb åpner 15. mars.

Normert studietid

Deltidsstudium over 1 år
15 studiepoeng
Undervisningsspråk norsk

Hvorfor videreutdanning i praksisveiledning?

I utdanningen lærer du å bli bevisst din rolle som veileder for studenter i praksis. Dette studiet er en anledning til å reflektere over din egen yrkespraksis og utdype og utvikle den. Som veileder skal du både ha blikk for studentens utvikling som pedagog og se deg selv som rollemodell og faglig ansvarlig. Studiet er åpent for musikk-, danse- og teaterpedagoger, og gjennom samlinger og kollokviearbeid vil studentene gjensidig kunne inspirere hverandre til nye synsvinkler på etablert praksis.

Utdanningen er et samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Lærerkrefter fra begge institusjoner vil undervise gruppen, og slik bidra med ulike vinklinger på veiledningsfaget.
Kort om studiet

Videreutdanningen kvalifiserer til å være praksisveileder for studenter i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Den retter seg inn mot lærerutdanninger innenfor musikk, dans og teater.

Studiet tar opp sentrale temaer innen veiledningsfaget, som veiledningstradisjoner og - metoder, samspillsprosesser, relasjonsbygging og etiske forhold ved veiledning. Studenten skal opparbeide kompetanse i å tilrettelegge praksisopplæring og vurdere og veilede lærerstudenter, samt utvikle evne til å reflektere kritisk rundt veilederrollen.

Videreutdanningen er et samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Studiet tilbys ved Norges musikkhøyskole og her finner du mer informasjon om undervisningstider, opptakskrav, søknadsprosess og studieplan

Kurstilbud 2016

Kunsthistorie 3. Kunst etter 1945

Kursholder/instruktør: Stian Grøgaard

Gjennomføres:31. oktober, 1., 2., 7., 8. og 9. november, kl. 13:00-16:00

Arbeidskrav: 80% oppmøte. Kursets arbeidskrav vurderes til godkjent/ikkegodkjent.

Forelesningen tar sikte på å gi studentene en oversikt over hovedretninger i kunst de siste femti årene. Forelesningene dekker følgende emner kronologisk:

 1. Pop Art og neoavantgarde
 2. Minimalisme
 3. Postminimalisme
 4. Konseptkunst
 5. Neo-ekspresjonisme
 6. Identitetspolitikk og relasjonell estetikk

Anbefalt lesning
Ved siden av generelle innføringer i nyere kunst er følgende å anbefale:
Art since 1900 av Bois, Buchloh, Foster og Krauss.
Art in Theory 1900-2000, en antologi med originaltekster redigert av Harrison og Wood.

Clothes and Choreography - an interdisciplinary research

We invite dancers (8) and costume designers (3) to participate in Clothes and Choreography -an interdisciplinary research between two departments at Oslo National Academy of the Arts, Dance- and Design Departments with their group of master students in Choreography and Costume design. The course begins August 22 and lasts four weeks.

Time: Weeks 34, 35, 36, 37- 2016
Starting Monday 22 August – Thursday 15 September

Application deadline: August 8 (extended).

Read more about Clothes and Choreography

Teori. Forelesningsrekke med Åsmund Thorkildsen

Kort beskrivelse av kurset: Studentene skal bli kjent med den moderne og nye kunstens retninger. Ved analyse av bilder og fremlegging av tekster, skal studentene oppnå leseferdigheter og kritisk refleksjon som gjør dem i stand til å forstå hvilken situasjon de skal virke i og hvordan deres praksis som kunstnere er betinget av historiske og skiftende rammevilkår.

Bilder analyseres og tolkes i lys av relevant teori og ses også i relasjon til viktige endringer i den generelle kulturen og historien. Den visuelle delen følges opp av gjennomgang av noen av modernismens og den nye kunstens sentrale tekster, manifester og teoretiske statements.

Tidspunkt: Mandager fra kl.1600-1800.

Datoer: 5. september, 12. september, 26. september, 3. oktober, 10. oktober, 17. oktober, 14. november, 21. november, 28. november, 5. desember, 2. januar, 9. januar, 16. januar, 23. januar, 6. februar, 13. februar, 20. februar, 20. mars, 27. mars, 3. april, 24. april.

Arbeidskrav: Aktiv deltakelse
Litteraturliste: Litteraturen er anbefalt og følger kursets fremdrift. Tekster av Albert-Aurier, Nolde, Kandinsky, Gleizez & Metzinger, Malevich, Mondrian, Gabo, Loos, Adorno, Breton, Breton & Trotsky, Greenberg, Rosenberg, Kaprow, Fried, Krauss, Kosuth og Owens, deles ut før gjennomgangen.

Kurset inngår i følgende emne(r) Høst: MK203, MK303
Vår: MK213, MK311
Målgruppe Tilbud for Bachelor og Master, alle avdelinger + EVU

Påmelding kommer.

Les mer om forelesningsrekken.

Kunsthistorie 2: Modernismens epoke (1850-1950)

Innhold: Forelesningsrekken vil være en gjennomgang av modernismens historiografi og billedkunst fra dens spede begynnelse i Paris i midten av det nittende århundre og til avslutningen i New York i årene etter andre verdenskrig.

Kursholder/instruktør: Stian Grøgaard

Kursstart:
Uke 10: mandag 7., tirsdag 8. og onsdag 9. mars
Uke 11: mandag 14., tirsdag 15. og onsdag 16. mars

Les mer på arrangementssiden til Kunsthistorie 2: Modernismens epoke (1850-1950)

Kurstilbud 2015

Her finner du et utvalg av tilbud fra 2015.

Kunsthistorie 1 - Fra oldtidens Egypt til romantikken

Kurset er åpent for eksterne, i tillegg kommer BA- og MA-studenter fra Kunstakademiet.

Kort beskrivelse av kurset:
Kurset er første del av en tresemestersyklus. Formålet er å gi studentene en innføring i kunsthistorie i form av et «billedarkiv» og sentrale historiske epokebegreper. Forelesningsrekken tar for seg følgende tema:

 1. Oldtidens Egypt
 2. Antikken
 3. Middelalderen
 4. Renessansen
 5. Barokken
 6. Klassisismen
 7. Romantikken

Anbefalt litteratur:
Gombrich, E. H. (1950). The Story of Art. Phaidon
Gardner, H., Kleiner, F. S., Mamiya, C. J.,(1995). Art Through the Ages.

Språk: Norsk
Forhåndskrav: Nei.
Deltakeravgift: Ingen
Kompetanse: Kurset tilbys som etterutdanning.

Pedagogikk, vurdering og veiledning i kunstopplæring 1 og 2

Målgruppe for studiet er nyansatte og ansatte ved Kunsthøgskolen i Oslo, praksislærere tilknyttet Kunsthøgskolen, og andre pedagoger innen kunst og design, som ønsker å utvikle seg i lærer- og veilederrollen.

Studiet er relatert til kunstfagenes egenart og praksisvirkelighet, og er et deltidsstudium over 4 semestre, til sammen 15 studiepoeng. Emnet har 16 studieplasser.

Modul 1
Pedagogikk, vurdering og veiledning er sentrale tema i all undervisning og opplæring. Emnet legger vekt på pedagogisk basiskompetanse og refleksjon rundt vurdering og veiledning i kunstopplæring, relatert til kunstfagenes egenart og praksisvirkelighet. Emnet skal omhandle sentrale pedagogiske og didaktiske temaer knyttet til undervisning og lærerrolle, med særlig vekt på veiledning og vurdering.

Modul 2
Emnet sikter på å trene praktiske pedagogiske ferdigheter og utvikle lærerens egen refleksjon og praksisteori. Emnet skal omhandle sentrale pedagogiske og didaktiske temaer knyttet til undervisning og lærerrolle, med særlig vekt på veiledning og vurdering i egen praksis. Emnet tar utgangspunkt i praksis, og tar sikte på å integrere teori og praksis gjennom erfaringsbasert læring.

Opptakssøknad, søknadsfrist og opptaksprosedyre
Du kan søke deg til bare modul 1, mens opptak til modul 2 forutsetter gjennomført modul 1. Opptak skjer ved søknad, med CV og et kort motivasjonsbrev.

Praksislærere ansatt i videregående skole kan imidlertid også søke om deltakelse gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet. Da er det mulig å få vikarstipend, se http://www.udir.no/Utvikling/Etter-og-videreutdanning/.

Deltakeravgift
For ansatte ved Kunsthøgskolen i Oslo og praksislærere tilknyttet Kunsthøgskolen er det ingen deltakeravgift.
For andre er deltakeravgiften NOK 2500 per modul.

Videreutdanning i scenekunst i offentlig rom

«Scenekunst i offentlig rom – skapende læring og arbeidsprosesser». Dette er et tilbud rettet mot profesjonelle aktører i danse- og teaterfeltet, både utøvere og kunstnerlærere.

Målgruppe og innhold i studiet
Studiet Scenekunst i offentlig rom retter seg mot den «utvidede» forestillingen, et utvidet møte mellom kunstnere og publikum rundt et kunstnerisk konsept, en form for aktiv, deltakende og pedagogisk publikumsbygging. Scenekunst i offentlig rom er et prosjekt- og erfaringsbasert studium knyttet opp mot å utvikle scenekunstprosjekter. Studiet skal gi praktisk og teoretisk innsikt i å anvende scenekunst i en sammensatt og mangfoldig kunstarena, samt evne til å analysere og utforske scenekunstens møte med ulike kontekster og målgrupper. Studiet gir en innføring i ulike teorier, modeller og retninger innenfor dette fagfeltet, samt kompetanse i å analysere, planlegge, lede, gjennomføre og vurdere skapende og sosiale scenekunstprosjekter. Målgruppen for studiet er scenekunstnere og scenekunstpedagoger innenfor både dabnsefeltet- og teaterfeltet.

For å kvalifisere seg til opptak må man ha en godkjent bachelor eller master i dans eller teater, utøvende eller pedagogisk rettet.

Emnet er delt opp i tre hovedtemaer:

 • Scenekunst i offentlig rom – hva, hvor, hvorfor og hvordan?
 • Kunstpedagogiske verktøy for å lede skapende læring og kreative arbeidsprosesser i scenekunst
 • Prosjektplanlegging, gjennomføring, dokumentasjon og rapportering

Praksisperioden
Utdanningen vil foregå i tett samarbeid med yrkesfeltet og vil veksle mellom campus samlinger på Kunsthøgskolen i Oslo, og praksisperioder ute i feltet i pågående kunstprosjekter rettet mot barn og unge, eldre, kriminalomsorgen, den flerkulturelle arena eller ute i offentlig rom og allmennheten generelt. Kunsthøgskolen har intensjonsavtaler med følgende partnere for 2015: Panta Rei Danseteater, Vardeteateret, TekstLab og Scenekunst Østfold.

Deltakeravgift
Deltakeravgift for studiet er NOK 10 000, og avgiften betales i to omganger.

Agenda - forum for discussions

Agenda is Art and Craft’s forum for discussions on issues, subjects and challenges that relates to the department’s curriculum. Using the early Arts and Craft movement and that of the Bauhaus’ vision of art as integrated in everyday-life as a historical point of departure, Art and Craft seeks to elaborate on the relationship between art and life, on matters of materiality (production, sustainability, the global), on design and architecture, and on artistic practice in social and political contexts in a contemporary perspective.

Agenda is organized in collaboration with Kunstnernes Hus, and will take place at Kunstnernes Hus’ locations in Wergelandsveien 17, Oslo. Each time at 10 am to 16 pm. Welcome!

Agenda shall offer talks, presentations, discussions and bold statements.

Agenda is both for students and teachers at The Oslo National Academy of the Arts and for a broader audience.