Kursoversikt

Informasjonskompetanse er grunnleggende for å kunne gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning, utdanning og formidling på et høyt internasjonalt nivå. De ulike undervisningstilbudene ved kunsthøgskolens bibliotek er i innhold og pedagogisk gjennomføring utviklet med tanke på å bidra til gode rammer for studentens arbeid innen studieprogrammene.

KURS 1: Introduksjon til biblioteketjenesten

Læringsmål. Deltakeren skal:

 • Kjenne til de tjenestene Kunsthøgskolens bibliotek tilbyr
 • Kjenne innholdet i bibliotekets samlinger - både digitale og fysiske
 • Kunne finne relevante kilder ved å bruke bibliotekkatalogen Oria og utføre søk i faglig relevante kataloger og databaser
 • Ha kunnskap om rutiner og regler for bruk av bibliotekets tjenester.

Kursinnhold:

 • Orientering i bibliotekets lokaler
 • Gjennomgang av bibliotekets nettsider og bibliotekkatalogen Oria
 • Eksempler og oppgaver i litteratursøk, samt fornying og bestilling i bibliotekkatalogen Oria

Undervisningsform:

 • Omvisning
 • Praktiske oppgaver i søking og å finne fram i fysisk samling

Varighet:

1 time.

Målgruppe:

Nye studenter ved Kunsthøgskolens bachelor- og masterstudier og årsenheter, samt stipendiater.

KURS 2: Informasjonskompetanse - hvordan finne, vurdere og anvende kilder

Læringsmål. Deltakeren skal:

 • Kunne utføre emnespesifikke kildesøk i relevante databaser
 • Forstå hva som ligger i begrepet kildekritikk
 • Ha kjennskap til elementære vurderingskriterier
 • Være i stand til å vurdere kilders relevans for egen problemstilling
 • Kunne se sammenheng mellom god kildebruk og faglig kvalitet i egne og andres arbeid
 • Forstå hva plagiat er
 • Bruke egnet siteringsstil for sitering i tekst og referanseliste.

Kursinnhold:

 • Søk og søketeknikk i relevante fagdatabaser
 • Om begrepet kildekritikk
 • Arbeid med elementære kvalitative vurderingskriterier som: målgruppe/sjanger, innhold, forfatter, utgiver, publiseringstidspunkt
 • Vurdering av kilders relevans i lys av egen oppgavetekst.

Undervisningsform:

 • Forelesning, demonstrasjon
 • Oppgaveløsning på PC
 • Gruppediskusjon.

Varighet:

 • 1 time

Målgruppe:

 • Studenter ved Kunsthøgskolens bachelor- og masterstudier og årsenheter.

KURS 3: Siteringsteknikk – EndNote

Læringsmål.

Deltakeren skal:

 • Kunne sitere korrekt ved bruk av EndNote

Kursinnhold:

 • Bygge opp personlig database i EndNote; importering av referanser fra relevante databaser
 • Sette inn siteringer i Word
 • Generere litteraturliste

Undervisningsform:

 • Demonstrasjon / Instruksjon
 • Øvelser på PC.

Varighet:

 • 2 x 45 minutter.

Målgruppe:

 • Studenter som skal skrive lengre tekster
 • Ansatte, inkludert stipendiater.