Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Vedtak etter styremøte 8.12.2020

Styret vedtok at dekan Markus Degerman skal fungere som rektor fra 1.2.2021 med Anne-Linn Akselsen som prorektor.

Evaluering av organiseringen på KHiO

Som et svar på brev til styret fra en gruppe faglig ansatte vedtok styret at det planlegges for en evaluering av organiseringen av Kunsthøgskolen, både av den faglige og administrative virksomheten, med oppstart i 2021.

Det ble også:
- fastsatt budsjett og opptaksrammer for 2021
- gjort vedtak om fornying og oppgradering av scenelys
- gjort endring i opptaksfrekvens for master teater fra hvert år til annethvert år.
- fastsatt at KHiO heretter i hovedregelen skal gjennomføre digitale valg

Styrevedtak

Det gjøres oppmerksom på at protokollen enda ikke er formelt godkjent, så det kan komme mindre redaksjonelle endringer i ordlyden i enkelte av vedtakene.

Interimsløsning for rektor og prorektor på KHiO

Dekan Markus Degerman trer inn som fungerende rektor fra 1.2.2021 med Anne-Linn Akselsen som prorektor fram til ny rektor tiltrer. 

Dekanrådet (dekanat) vil fungere som støtte for rektoratet i interimsperioden. Dekanrådets mandat defineres av fungerende rektor og dekanat.

Brev av 16.11.2020 fra fagansatte til styret

Styret registrerer at det i brevet av 16.11.2020 gis uttrykk for en grunnleggende misnøye med måten Kunsthøgskolen er organisert på.
Styret ber om at det planlegges for en evaluering av organiseringen av Kunsthøgskolen, både av den faglige og administrative virksomheten, med oppstart i 2021.
Styret ber administrasjonen sende et svar til avsenderne av brevet i tråd med styrets vedtak.

Endringer i KHiOs valgreglement

Følgende forslag til endringer i valgreglementet vedtas:

1. Endret ordlyd § 3 Valgmåte og valgtidspunkt (1)
Valgene gjennomføres normalt som elektronisk valg. Styret kan avgjøre at et valg skal gjennomføres på andre måter, som postvalg eller urnevalg.

2. Endret ordlyd § 7 Forhåndsstemme
Når det er postvalg eller urnevalg, kan den som ikke er til stede på valgdagen, avgi forhåndsstemme etter at de innkomne forslag på kandidater er kunngjort. Forhåndsstemme må være innkommet valgstyret senest dagen før valgdagen. Stemmeseddel med forhåndsstemme skal legges i nøytral konvolutt. Denne konvolutten legges så i særskilt lukket konvolutt som er påført hvilket valg det er tale om, velgerens navn og valgkrets.

3. Endret ordlyd § 10 Valg av rektor og prorektor (14)
Fratrer rektor eller prorektor før funksjonstiden er ute, foretas nyvalg av både rektor og prorektor for den tid som er igjen. Hvis rektor har forfall eller fratrer vervet i løpet av det siste året av funksjonstiden, kan styret vedta at prorektor overtar som rektor for resten av funksjonstiden.

4. Nåværende § 10 (15) flyttes til § 10 (16) for å gi plass til ny bestemmelse i § 10 (15).
Fratrer prorektor midlertidig i perioden velger styret prorektor for den aktuelle perioden etter forslag fra rektor. Prorektor erstatter rektor i styrets behandling av saken. Dersom det ikke er kvalifisert flertall for rektors kandidat, må rektor fremme et nytt forslag til styret.

5. Ny bestemmelse § 10 (15)
I de tilfeller der rektor fratrer sin stilling før funksjonstiden er ute, og fratredelsen skjer før nyvalgt rektor tiltrer, kan styret beslutte følgende alternativer for interimsperioden:
1. at prorektor tiltrer som rektor, og at det utnevnes erstatter for prorektor i denne perioden.
2. at en dekan tiltrer som rektor og at den valgte prorektor fortsetter til nytt rektorat tiltrer, evt. utnevnes erstatter for prorektor om vedkommende selv ønsker å fratre.
3. en annen løsning, dersom alternativ 1 eller 2 ikke kan gjennomføres.
I de tilfeller der prorektor fratrer sin stilling før funksjonstiden er ute, og
fratredelsen skjer før nytt rektorat tiltrer, utnevnes erstatter for prorektor i
denne perioden.

Budsjett 2021

Styret tar fremlagte virksomhetsrapporter 2020 og planer 2021 til orientering.

Styret foretar denne foreløpige fordelingen av budsjettrammer for 2021:

I hele 1000
Investeringer 3 500
Reserve 1 853
Husleie, energi og drift 147 418
Rektorat 4 580
Direktør 2 117
Styret 1 246
Avdeling dans 21 161
Avdeling design 20 038
Avdeling Kunstakademiet 14 704
Avdeling kunst og håndverk 22 921
Avdeling Operahøgskolen 7 858
Avdeling Teaterhøgskolen 17 003
KUF-midler og faglig organ 1 071
Doktorgradsprogram inkl. stipendiatlønn og prosjektmidler 16 400
Seksjon teknisk produksjon 23 288
Seksjon virksomhetsstyring 17 615
Seksjon studier, forskning og formidling 26 510
Seksjon service, brukerstøtte og infrastruktur 30 936
Samlet budsjett 2021 380 219

Midler til scenografiressurser skal kartlegges så styrevedtak fra 16.12.2014 om denne ressursen realiseres. Saken tas opp igjen på styremøtet i mars 2021.

Midler til AV-stilling flyttes fra økning av rammen til engangstildeling.

For 2022 budsjettprosessen skal det tas inn at styret skal ha en overordnet diskusjon av prioriteringer i budsjettet i styremøtet før sommeren 2021.

Styret legger foreløpig disse opptakstallene for 2021 til grunn:

Opptaksrammer 2021 basert på tall fra 2018, 2019 og 2020.

Studieprogram Opptak 2021
Bachelor i jazzdans
Bachelor i klassisk ballett
Bachelor i samtidsdans
Master i koreografi
Master i dans
PPU i dans/teater
8
8
8
5*
5*
20
Sum Dans 54
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign
Bachelor i kles- og kostymedesign
Bachelor i grafisk design og illustrasjon
Master i design
12
12
12
24
Sum Design 60
Bachelor i medium og materialbasert kunst
Master i medium og materialbasert kunst
Master i kunst og offentlige rom
36
18
6
Sum Kunst og håndverk 60
Bachelor i billedkunst
Master i billedkunst
24
18
Sum Kunstakademiet 42
Årsstudium i opera/3-årig bachelor
Master i opera
8
8
Sum Operahøgskolen 16
Bachelor i skuespillerfag
Bachelor i regi
Master i teater (inkludert 2 til CDPR)
10
4*
15
Sum Teaterhøgskolen 29
Total 261

Fornying og oppgradering av scenelys

Styret godkjenner den fremlagte investeringen i scenelys for å erstatte dagens dimmersystem, innenfor en ramme på 6 millioner kroner.

Kvalitetsrapport 2019-2020

Styret godkjenner kvalitetsrapporten for Kunsthøgskolen i Oslo studieåret 2019-2020.

Styret ber administrasjonen komme tilbake med oppfølging senest på styremøtet i juni 2021 med disse konkrete tiltakene:
- vurdering av kriterium for å sikre utdanningsfaglig kompetanse og kunstnerisk utviklingsarbeid/forskning i alle studieprogram
- kvantitative kriterium som kan supplere de kvalitative vurderingene for analyse i kvalitetsrapportene

Endring av opptaksfrekvens for master i teater

Styret vedtar endret opptaksfrekvens for master i teater fra årlig opptak til opptak annethvert år.

Andre saker

Styret godkjente også møteprotokoller fra styremøte 4/2020 og 5/2020.

Det ble foretatt tilsetting i stilling som seksjonssjef for teknisk produksjon og en kallingssak som professor II. Disse vil bli offentlig kjent når prosesen er ferdig og kontrakter er undertegnet.

Sakspapir til styremøte 8.12.2020