Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Styremøte 8. mars 2022

Styret behandla bl.a. årsregnskap for 2021, handlingsplan for likestilling og mangfold, internrevisjon, årsrapport og utviklingsavtale gjeldende fra 2023, samt rapportene fra arealkartleggingsprosjektet og organisasjonsevalueringen.

Denne informasjonen er en foreløpig oppsummering etter styremøtet.

Beslutningssaker

Årsregnskap 2021
Styret godkjenner årsregnskapet for 2021 med ledelseskommentarer.

Internregnskap 2021 og disponering av resultatet
Styret tar direktørens redegjørelse for internregnskapet til etterretning.

Kunsthøgskolens resultat for 2021, kr 22 135 656, fordeles slik:

KUF-/stipendiatprosjekter som skal overføres til neste år: 2 643 623
Evaluering av KHiO's organisering: 874 640
Etablering av evalueringsutvalg: 100 000
Kollegiale utvalg: 200 000
Periodisk evaluering av studietilbud: 200 000
Utsettelse stipendiater: 1 500 000
Grovverksted: 300 000
Dans: 1 500 000
Teater: 800 000
Opera: 300 000
Design: 800 000
Kunstakademiet: 250 000
Kunst og håndverk: 525 000
Tilført reserven: 1 074 565
Andre formål: 11 067 828
Til investeringer :11 067 828
Totale mindreforbruk 2021: 22 135 656

Direktøren gis fullmakt til nødvendige justeringer innenfor rammen av årets resultat.

Årsrapport 2021
Styret godkjenner årsrapport KHiO 2021.

Årsrapport for Arbeidsmiljøutvalget 2021
Styret tar årsrapport for arbeidsmiljøutvalget 2021 til orientering.

Handlingsplan for likestilling og mangfold
Styret ber administrasjonen om å gjennomgå planen og innarbeide de forslag til justeringer som framkom i møtet. Revidert plan legges frem i neste styremøte.

Internrevisjon
Styret slutter seg til direktørens vurdering om at KHiO har behov for en internrevisjon, og vedtar at det skal opprettes en internrevisjonsfunksjon. Styret ber direktøren finne en hensiktsmessig organisasjonsform for internrevisjonen.

Revisjon av studieplan for masterstudium i billedkunst
Styret godkjenner revidert studieplan for masterstudiet i billedkunst. Studieplanene gjøres gjeldende fra høstsemesteret 2022.

Innkalling og saksliste til styrets møte 08.03.2022 godkjennes.

Protokoll fra styremøte 1/22 tidligere godkjent protokollen per sirkulasjon.

Diskusjonssaker

Utkast til utviklingsavtale 2023-2026

Orienteringssaker

Rapport: Kartlegging av arealbruk ved Kunsthøgskolen

Rapport: Evaluering av kunsthøgskolens organisering

Kunsthøgskolens ressursfordeling

Koronapandemien - KHiOs håndtering

Rektor orienterte om
- Strategiprosess: status og videre prosess.
- Institusjonsbesøk av politisk rådgiver
- Videomøte med utdanningsminister om situasjonen i Ukraina

Direktør orienterte om:
- Status for utlyst dekanstilling på avdeling design
- Gjennomført beredskapsøvelse og kommende øvelse i 2022.

Styret tar sakene til orientering.

Orienteringer fra Studentrådet
Det ble ikke gitt noen orienteringer fra Studentrådet.

Saklista

Sakspapirer ligger på khio.no.

1. Konstituering

S-sak 9/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Protokoll

S-sak 10/22 Protokoll fra styremøte 1/2022

3. Beslutningssaker

S-sak 11/22 Årsregnskap 2021
S-sak 12/22 Internregnskap 2021 og disponering av resultatet
S-sak 13/22 Årsrapport 2021
S-sak 14/22 Årsrapport for Arbeidsmiljøutvalget 2021
S-sak 15/22 Handlingsplan for likestilling og mangfold
S-sak 78/21 Internrevisjon
S-sak 16/22 Revisjon av studieplan for masterstudium i billedkunst

4. Diskusjonssaker

S-sak 19/22 Utkast til utviklingsavtale 2023-2026

5. Orienteringssaker

S-sak 17/22 Rapport: Kartlegging av arealbruk ved Kunsthøgskolen
S-sak 18/22 Rapport: Evaluering av kunsthøgskolens organisering
S-sak 20/22 Kunsthøgskolens ressursfordeling
S-sak 38/20 Koronapandemien - KHiOs håndtering
S-sak 21/22 Orienteringer fra ledelsen
S-sak 22/22 Orienteringer fra Studentrådet\

6. Eventuelt