Styremøte 27. oktober 2020

Styret skal m.a. tilsetje fungerande direktør, fastsetje mandat for utval for mangfald og likestilling oppnemne medlemer til KUF-utvalet.

Styremøtet er tysdag 27. oktober 2020 kl. 10.00-14.00

Det er mogleg å følgje styremøtet via Zoom.

Forslag til dagsorden

1. Konstituering
S-sak 57/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Protokoller
S-sak 58/20 Protokoll fra styremøte 4/2020 og ekstraordinært styremøte 3/2020

3. Beslutningssaker
S-sak 49/20 Mangfold og likestilling
S-sak 59/20 Fungerende direktør (u.off)
S-sak 60/20 Endring i innstillingsutvalgene for stillingene som høgskoledirektør og seksjonssjef teknisk produksjon
S-sak 61/20 Statsbudsjettet 2022 – forslag utenfor rammen
S-sak 62/20 Oppnevning av medlemmer til KUF-utvalget
S-sak 63/20 Kreering til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid

4. Orienteringssaker
S-sak 64/20 Internregnskap per 31.8.2020 med prognose for 2020
S-sak 65/20 Tertialregnskap for 2. tertial 2020
S-sak 66/20 Statsbudsjettet 2021
S-sak 67/20 Årsrapport fra læringsmiljøutvalget 2019-2020
S-sak 38/20 Koronapandemien - KHiOs håndtering
S-sak 68/20 Orienteringer
- Ledelsen
- Direktøren oppsummerer sin periode ved KHiO
- Studentrådet

Innkalling og sakspapir til møtet ligg ute på khio.no

Styret er øvste organ ved Kunsthøgskolen i Oslo. Styret er oppnemnt for perioden 1.8.2019 til 31.7.2023. Studentrepresentantane som står på val kvart år.