Styremøte 15. juni 2021

Blant beslutningssakene som styret skal behandle er faglige kollegiale organ på institusjonsnivå, valg av nytt styre til FKDS, forskningsintegritet og god forskningspraksis, ansettelse av dekan ved avdeling kunst og håndverk og kreering til ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Styremøte er tirsdag 15. juni 2021 kl. 10.00-14.00. Zoom-lenke til styremøtet blir lagt ut så snart den er klar.

1. Konstituering
S-sak 30/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Protokoller
S-sak 31/20 Protokoll fra ekstraordinært styremøte 3/2021

3. Beslutningssaker
S-sak 32/21 Faglige kollegiale organ på institusjonsnivå
S-sak 34/21 Valg av nytt styre til FKDS
S-sak 36/21 Forskningsintegritet og god forskningspraksis
S-sak 45/21 Ansettelse av dekan ved avdeling Kunst og håndverk (u.off)
S-sak 37/21 Kreering til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid
S-sak 38/21 Møteplan studieåret 2021-2022

4. Diskusjonssaker
S-sak 33/21 Overordnede prioriteringer budsjett 2022
S-sak 39/21 Kvalitetsrapport 2019-2020 – oppfølging

5. Orienteringssaker
S-sak 40/21 Oppfølging av Etatsstyringsmøtet 7.6.2021
S-sak 41/21 Tertialregnskap for 1. tertial 2021
S-sak 42/21 Internregnskap og budsjettkontroll per 30.4.2021
S-sak 43/21 Plan for evalueringen av organiseringen av KHiO
S-sak 35/21 Utdanningsfaglig kompetanse
S-sak 44/21 Arbeidsmiljøundersøkelse (ARK 2021) - statusS-sak 21/21 Kartlegging scenografiressurser
S-sak 38/20 Koronapandemien - KHiOs håndtering (muntlig)
S-sak 46/21 Orienteringer fra ledelsen
S-sak 47/21 Orienteringer fra Studentrådet

6. Eventuelt

Innkalling og sakspapir til møtet ligger ute på khio.no