Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Styremøte 14. juni 2022

Styret vedtok å opprette en seksjon for HR og HMS og utlyse en fast stilling som seksjonssjef og tilsatte ny dekan på avdeling design. Styret diskuterte også ledelsesmodell ved KHiO med valgt eller tilsatt rektor. Ledelsmodell skal besluttes på neste møte i september.

Foreløpig oppsummering. Protokoll blir tilgjengelig på khio.no

Beslutningssaker

Systematisk arbeid med læringsmiljø

Styret godkjenner plan for systematisk arbeid med læringsmiljø ved Kunsthøgskolen i Oslo. Styret ber om at organisasjonen følger opp rapporten med en handlingsplan. Det bes også om at delmålene i rapporten konkretiseres må en måte som er mer målbar.

Organisasjonsendring i fellesadministrasjonen

Styret vedtar opprettelse av seksjon for HR og HMS med de ansvarsområder som er beskrevet i saken.
Styret vedtar navneendring for seksjon for virksomhetsstyring til seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring og vedtar videreføring av seksjonen med den bemanning og oppgaver som beskrevet i saksframlegget.
Styret oppretter stilling som seksjonssjef for HR og HMS.

Utlysning stilling som sjef for seksjon for HR og HMS

Styret godkjenner kunngjøringsteksten for stilling som seksjonssjef for Seksjon for HR og HMS ved Kunsthøgskolen i Oslo og sammensetning av Innstillingsutvalget.

Møteplan kommende studieår

Styret vedtar møteplanen for studieåret 2022-2023 med følgende presiseringer:
Det settes av ytterligere en dag til styreseminar i forbindelse med styremøtet 25. oktober 2022. Dato for dette settes til mandag 24. oktober 2022.
Styret ønsker at det settes av ytterligere en dag til styremøte 7. februar 2023.

Møteplan

Dato Planlagte saker Årshjul
13. september (fast) Utviklingsavtale 2023-2026 Årsrapport LMU
Lønnsoppgjør rektor og direktør
24. oktober (styreseminar)
25. oktober (fast) Utkast til strategiplan 2023-2028 Kvalitetsrapport
Budsjettforslag 2024 – satsinger utover rammen
Statsbudsjett 2023
Regnskap 2. tertial med prognose for året
13. desember (fast) Strategiplan 2023-2028 Budsjettvedtak 2023
Virksomhetsrapport
Investeringsplan 2023
Avsetning av mindreforbruk
Årsrapport – utkast til styrets beretning
7. februar
Styret bes om å holde av denne datoen for styremøte ved behov.
Årsrapport
7. mars (fast) Årsregnskap 2022 og disponering av resultat
Årsrapport 2022
13. juni (fast) Oppsummering med avtroppende styre Møteplan kommende studieår
Overordnede prioriteringer budsjett 2024
Internregnskap og budsjettkontroll per 1 tertial
Tertialregnskap 1 tertial
Årsrapport studentombud
Informasjonssikkerhet – rapport fra personvernombudet

Handlingsplan for likestilling og mangfold

Styret godkjenner vedlagte handlingsplan for likestilling og mangfold. Styret ber om at handlingsplanen følges opp i kommende styremøte med en evaluering og eventuell justering av utvalgets format og mandat.

Andre beslutninsgssaker

Tilsetting dekan avdeling design u.off. (Tilsettingen blir senere offentliggjort i aktueltsak på khio.no)
Innkalling og saksliste til styrets møte 14.06.2022 godkjennes.
Styret har tidligere godkjent protokoller per sirkulasjon.

Diskusjonssaker

Styrings- og ledelsesmodell
Utkast til utviklingsavtale 2023-2026
NOKUT tilsyn – status for oppfølging
Overordnede prioriteringer budsjett 2023

Orienteringssaker

Orienteringer fra ledelsen u. off
Tertialregnskap for 1. tertial 2022
Internregnskap og budsjettkontroll per 30.04.22
Internrevisjon
Rapport Evaluering av KHiOs håndtering av covid-19
Årsrapport studentombudet
Orientering om rektors bruk av hastefullmakter.
Orienteringer fra ledelsen
Orienteringer fra Studentrådet

Sakspapirer til styremøtet

Sakliste med sakspapirer ligger tilgjengelig på khio.no

1. Konstituering

S-sak 23/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Protokoll

S-sak 24/22 Protokoll fra styremøte 2/2022

3. Beslutningssaker

S-sak 25/22 Systematisk arbeid med læringsmiljø
S-sak 26/22 Organisasjonsendring i fellesadministrasjon
S-sak 27/22 Utlysning stilling som sjef for seksjon for HR og HMS
S-sak 28/22 Møteplan kommende studieår
S-sak 29/22 Handlingsplan for likestilling og mangfold
S-sak 30/22 Tilsetning dekan avdeling Design u.off.

4. Diskusjonssaker

S-sak 31/22 Styrings- og ledelsesmodell
S-sak 32/22 Utkast til utviklingsavtale 2023-2026
S-sak 33/22 NOKUT tilsyn – status for oppfølging
S-sak 34/22 Overordnede prioriteringer budsjett 2023

5. Orienteringssaker

S-sak 35/22 Orienteringer fra ledelsen u. off.
S-sak 36/22 Tertialregnskap for 1. tertial 2022
S-sak 37/22 Internregnskap og budsjettkontroll per 30.04.22
S-sak 78/21 Internrevisjon
S-sak 38/22 Rapport Evaluering av KHiOs håndtering av covid-19
S-sak 39/22 Årsrapport studentombudet
S-sak 40/22 Orientering om rektors bruk av hastefullmakter
S-sak 41/22 Orienteringer fra ledelsen
S- sak 42/22 Orienteringer fra Studentrådet

6. Eventuelt