Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Oppsummering fra styremøte 13. september 2022

Styret vedtok å innføre ny styringsordning med tilsatt rektor, nytt mandat og sammensetning til læringsmiljøutvalget og utvalg for likestilling og mangfold, og videreutdanningstilbud i dans.

Beslutningssaker

Valg av styrings- og ledelsesmodell ved Kunsthøgskolen i Oslo

Vedtatt med 6 mot 5 stemmer, se også aktueltsak på khio.no.

1. Styret vedtar innføre styringsordning med tilsatt rektor for perioden 2023-juli 2027 jf. UH-loven §10-1.
2. Styret gir rektor og direktør mandat til å sette ned en arbeidsgruppe skal utarbeide forslag til endringer i organiseringen av Kunsthøgskolen i Oslo som følge av ny styrings- og ledelsesmodell.
3. Styret gir direktør fullmakt til å innhente konsulentbistand i prosjekt- og rekrutteringsarbeid, til sammen 1,5 mil eks. mva.

Læringsmiljøutvalget (LMU) - sammensetning og mandat

1. at Læringsmiljøutvalget skal bestå av seks medlemmer - tre representanter for studentene og tre representanter for institusjonen
2. at studentene representeres av tre faste medlemmer og en vara fra Studentrådet
3. styret gir rektor og direktør fullmakt til å oppnevne institusjonsrepresentanter til medlemmer av Læringsmiljøutvalget.
4. styret gir direktør fullmakt til å oppnevne sekretariatsfunksjon for utvalget.
5. at Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret og avgir årlig rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljøet
6. følgende mandat for Læringsmiljøutvalget:
LMU skal bidra til at bestemmelsene om læringsmiljø blir fulgt, og sikre studentenes medvirkning i prosessene som berører læringsmiljøet
LMU skal følge institusjonens systematiske arbeid med læringsmiljø med fokus på ulike perspektiv:
Psykososialt: Det psykososiale læringsmiljøet handler om hvordan studentmiljøet og opplevelse av trivsel og helse er og hvordan dette påvirker studentenes læring. Det kan handle om relasjoner og mellommenneskelig samspill på ulike nivå, medbestemmelse og autonomi, etikk, generell trivsel og sosiale møteplasser. Studentvelferd inngår også, og er noe som studentsamskipnaden (SIO) har en aktiv rolle i.
Organisatorisk: Det organisatoriske læringsmiljøet omhandler forhold relatert til hvordan studiene er organisert, ulike studieadministrative systemer, informasjonsflyt, ledelse, rollefordeling, systemer for varsling og medvirkning, samt kvalitetssikringssystemer.
Fysisk og digitalt: Det fysiske og digitale læringsmiljøet handler om rammefaktorene for utdanning som finnes i arealer, infrastruktur og teknologi. Det handler også om universell utforming og hvordan Kunsthøgskolen legger til rette for gode læringsprosesser gjennom arealoptimalisering, infrastruktur og bruk av teknologi.
Pedagogisk: Det pedagogiske læringsmiljøet glir over i utdanningskvalitet og studiekvalitet. Det kan handle om læringsmål, undervisningskvalitet, lærer- og veilederrollen, etikk, studentenes forutsetninger for læring, samt studentevalueringer og bruken av disse.

Endret mandat og sammensetning - utvalg for likestilling og mangfold

Styret vedtar foreslåtte utkast til revidert mandat, men med økning i sammensetning fra seks til syv medlemmer hvorav økningen er fra en studentrepresentant til to studentrepresentanter.

Kvalitet i utdanning - revisjon av kvalitetssystem

Styret vedtar forslag til kvalitetssystem.

Videreutdanningstilbud på mastergradsnivå – performative praksiser i dansekunst

Styret godkjenner videreutdanningstilbudet i performative praksiser i dansekunst ved avdeling dans. Utlysning og oppstart vil skje høsten 2022. Tilbudet skal ikke medføre merkostnader for institusjonen.

Utlysning stilling som dekan avdeling Teaterhøgskolen

Styret godkjenner kunngjøringstekst for dekan avdeling Teaterhøgskolen. Styret oppnevner eksternt styremedlem Per Magnus Sandsmark til Innstillingsutvalget. Styret gir direktøren fullmakt til å oppnevne en representant for ansatte i undervisnings- og forskerstilling ved avdelingen, etter forslag fra ansatte ved avdelingene.

Økonomisk status – strøm, energi og husleie

Styret ber om at rektor og direktør utarbeider en plan og iverksetter tiltak for å komme i økonomisk balanse. Det bes om at saken tas opp i styremøtet i oktober 2022.
Styret gir rektor og direktør fullmakt til å innhente ekstern bistand ved behov.

Diskusjonssaker

Utkast til utviklingsavtale 2023-2026
Høring – forslag til endring i universitet- og høyskoleloven (grunnlag for ny universitets- og høyskolelov)

Orienteringssaker

Årsrapport fra læringsmiljøutvalget
Orientering om rektors bruk av hastefullmakter
Orienteringer fra ledelsen
Orienteringer fra studentrådet

Sakspapirer

Sakspapirer ligger på styrets side.

1. Konstituering

S-sak 43/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Protokoll

S-sak 44/22 Protokoll fra styremøte 3/2022

3. Beslutningssaker

S-sak 45/22 Valg av styrings- og ledelsesmodell ved Kunsthøgskolen i Oslo
S-sak 46/22 Læringsmiljøutvalget (LMU) - sammensetning og mandat
S-sak 47/22 Endret mandat og sammensetning - utvalg for likestilling og mangfold
S-sak 48/22 Kvalitet i utdanning - revisjon av kvalitetssystem
S-sak 49/22 Videreutdanningstilbud på mastergradsnivå – performative praksiser i dansekunst
S-sak 50/22 Utlysning stilling som dekan avdeling Teaterhøgskolen

4. Diskusjonssaker

S-sak 32/22 Utkast til utviklingsavtale 2023-2026
S-sak 51/22 Høring – forslag til endring i universitets- og høyskoleloven (grunnlag for ny universitets- og høyskolelov)

5. Orienteringssaker

S-sak 52/22 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget
S-sak 53/22 Økonomisk status – strøm, energi og husleie
S-sak 54/22 Orientering om rektors bruk av hastefullmakter
S-sak 55/22 Orienteringer fra ledelsen
S-sak 56/22 Orienteringer fra Studentrådet

6. Eventuelt