Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Oppsummering etter styremøte 15. juni 2021

Styret opprettet faglige kollegiale utvalg på institusjonsnivå med forskningsutvalg og utdanningsutvalg, fastsatte retningslinjer for forskningsetikk, valgte styre til Fkds og vedtok møteplan for neste studieår.

Tilsetting av dekan kunst og håndverk ble utsatt fordi det gjensto noe innhenting av referanser, denne saken vil senere bli sendt til vedtak per e-post. Det ble også behandlet flere viktige diskusjons- og orienteringssaker.

S-sak 32/21 Faglige kollegiale organ på institusjonsnivå

Styret oppretter: Forskningsutvalg

For forskningsutvalget gjelder følgende:
Forskningsutvalget er rektors rådgivende fagstrategiske organ i saker som gjelder kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og doktorgradsutdanning.

Utvalget har følgende mandat:
- gi råd om utforming av strategi og handlingsplan for kvalitet i kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
- gi råd om faglige standarder for kvalitet i kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, herunder åpen forskning og forskningsinfrastruktur
- gi råd om faglige standarder for godt forskningsmiljø og -kultur på institusjonsnivå, som supplerer avdelingenes lokale arbeid med forskningsmiljø.
- gi råd om sikring av forskningsintegritet og god forskningspraksis
- utarbeide forslag til plan for forskningsformidling ved Kunsthøgskolen
- utarbeide forslag til felles seminarer og konferanser knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
- ivareta programrådsansvar for doktorgradsprogrammet ihht kvalitetssystemet
- foreta faglig vurdering av søknader og tildeling av interne KUF-midler (utvalget kan oppnevne en faglig komite som foretar vurdering av søknader og tildeling av midler)

Utvalget rapporterer til rektor.

Forskningsutvalget får følgende sammensetning:
- 6 ansatte undervisnings- og forskerstilling (avdelingenes lokale forskningsledere), oppnevnt av dekan i samråd med fagkollegiet.
(Dersom to avdelinger samarbeider om en lokal forskningsleder kan denne representere begge avdelinger).

- 2 stipendiatrepresentanter (oppnevnt av stipendiatene i fellesskap)

- prorektor for forskning, leder

Som konsekvens av opprettelsen av forskningsutvalget nedlegges Kunsthøgskolens
KUF-utvalg som til nå har hatt har ansvar for vurdering og tildeling av KUF-midler.
Dagens oppnevnte medlemmer av KUF-utvalget opprettholder ansvaret for vurdering
og tildeling av KUF-midler ut oppnevningsperioden, dvs. fram til sommeren 2022.
Dette arbeidet foregår i en faglig komite som rapporterer til forskningsutvalget.

Styret oppretter: Utdanningsutvalg

For utdanningsutvalget gjelder følgende:
Utdanningsutvalget er rektors rådgivende fagstrategiske organ i saker som gjelder utdanningsfeltet.

Utvalget har følgende mandat:
- gi råd om strategi og handlingsplan for kvalitet i utdanning
- gi råd om kvalitet i utdanning, herunder utvikling, vurdering og dokumentasjon av utdanningskvalitet
- gi råd om utdanningsfaglig kompetanse
- gi råd om gode arenaer for faglig dialog om undervisnings- og vurderingsformer, internasjonalisering, KUF-basert utdanning, faglig utdanningsledelse og andre element for å heve kvaliteten i utdanningen.
- foreta faglig vurdering av undervisere i meritteringssystem
- (utvalget kan oppnevne en faglig komite som foretar vurdering og prioritering av søknader)

Utvalget rapporterer til rektor.

Utdanningsutvalget får følgende sammensetning:
- 6 ansatte i undervisnings- og forskerstilling, (en fra hver avdeling, fortrinnsvis representanter som er involvert i kvalitetsutvikling av utdanning, programrådsarbeid eller liknende) oppnevnt av dekan i samråd med fagkollegiet

- 2 studentrepresentanter (oppnevnt av studentrådet)

- 1 prorektor (for utdanning, leder)

Oppnevning
- Representanter for ansatte i undervisnings- og forskerstilling oppnevnes av dekan i samråd med fagkollegiet for en periode på 2 år med mulighet for forlengelse én gang
- Studentrepresentanter oppnevnes av studentrådet for en periode på 1 år med mulighet for forlengelse én gang
- Stipendiatrepresentanter oppnevnes av stipendiater i fellesskap for en periode på 1 år med mulighet for forlengelse én gang

Økonomi
- Styret ber direktøren sikre at det avsettes ressurser i budsjettet som gir avdelingene handlingsrom til å sikre at fagansatte kan delta i utvalgene innen rammen av sine arbeidsplaner.
- Styret ber direktøren sikre at det avsettes ressurser i budsjettet slik at studenter og stipendiater kan godtgjøres for sin deltakelse.

Evaluering
Styret evaluerer Kunsthøgskolens samlede modell for faglig ledelse av forskning og
utdanning i forbindelse med styre/rektorat-bytte. Modellen evalueres neste gang i løpet av 2023.

S-sak 34/21 Valg av nytt styre til FKDS

Høgskolestyret oppnevner følgende styre for Fondet for Kunst- og Designstudenter ved Kunsthøgskolen i Oslo for perioden juni 2021 til juni 2023.

Ane Hjort Guttu (Kunstakademiet)
Hege Bratsberg (Kunst- og håndverk) Gjenvalg
Rune Elias Helgesen (Design) NY
Mohammad Hamid Waheed (student 1MA, Kunstakademiet)

Direktør for KHiO, fast medlem og styrets leder.

Styrehonoraret fastsettes til kr 3 000,- per møte. Honoraret inkluderer
ivaretagelse av fondets administrative oppgaver. Oppgavene fordeles på
konstituerende styremøte høsten 2021.

S-sak 36/21 Forskningsintegritet og god forskningspraksis

Styret godkjenner retningslinjer for forskningsintegritet og god forskningspraksis ved Kunsthøgskolen i Oslo i henhold til vedlegget.

Rektor får fullmakt til å gjøre justeringer i retningslinjene i samråd med fagmiljøene ved behov.

S-sak 45/21 Ansettelse av dekan ved avdeling kunst og håndverk (u.off)

Saken ble utsatt.

S-sak 37/21 Kreering til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid

Styret kreerer Nils Harald Sødal til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid.

S-sak 38/21 Møteplan studieåret 2021-2022

Styret vedtar følgende møteplan for studieåret 2021-2022:

14.9.2021
26.10.2021
16.-17.11.2021 styreseminar
14.12.2021
8.2.2022 styreseminar
8.3.2022
14.6.2022 med opsjon om to dagers møte med sommeravslutning. Styret bes om å holde av både 14. og 15.6.

S-sak 30/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkallingen og sakslisten til styrets møte 15.6.2021 godkjennes.

S-sak 31/21 Protokoll fra ekstraordinært styremøte 3/2021

Protokollen fra ekstraordinært styremøte 3/2021 godkjennes.

Diskusjonssaker

S-sak 33/21 Overordnede prioriteringer budsjett 2022

Styrets diskusjon, innspill og vurdering vil bli vektlagt og gi grunnlag til videre arbeid med budsjettet for 2022.

S-sak 39/21 Kvalitetsrapport 2019-2020 – oppfølging

Innspillene tas med i videre arbeid med oppfølging av kvalitetsrapporten.

Orienteringssaker

S-sak 40/21 Oppfølging av Etatsstyringsmøtet 7.6.2021

Styret tar redegjørelsen til orientering.

S-sak 41/21 Tertialregnskap for 1. tertial 2021

Styret tar tertialregnskap for 1. tertial 2021 til orientering.

S-sak 42/21 Internregnskap og budsjettkontroll per 30.4.2021

Styret tar orienteringen om Internregnskap for 1. tertial 2021 til etterretning.

S-sak 43/21 Plan for evalueringen av organiseringen av KHiO

Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om å bli involvert i den videre fremdriften i saken.

S-sak 35/21 Utdanningsfaglig kompetanse

Styret tar saken til orientering.

S-sak 44/21 Arbeidsmiljøundersøkelse (ARK 2021) – status

Styret tar redegjørelsen til orientering.

S-sak 21/21 Kartlegging scenografiressurser

Styret tar saken til orientering.

S-sak 38/20 Koronapandemien – KHiOs håndtering (muntlig)

Styret tar saken til orientering.

S-sak 46/21 Orienteringer fra ledelsen

• Ledelsen har besluttet en engangsytelse til alle ansatte med stilling over 20% på kr 5 000. Det vil ses på igjen om detaljeringen for omfanget av ytelsen favner riktig iht. intensjonen.
• Det har kommet totalt 19 søknader om forlengelse av stipendiatperioden som følge av forsinkelser knyttet til Koronapandemien. Dette utgjør til sammen 4,3 mill. kroner. Søknadene ble behandlet i AU 9. juni og 4 fikk tilsagn om forlengelse. Det gir en total kostnad på nesten 1,3 mill. kroner. Øvrige søknader vil behandles i AU 29. juni. Kostnadene som påløper, blir merket som koronarelaterte kostnader i regnskapet.
• Media har hatt sak som omhandler at det har blitt utbetalt overtidsytelser til seksjonssjefer. Det vil bli satt ut oppdrag til ekstern advokat for å få avklart om seksjonssjefer skal være omhandlet av arbeidstidsreglene.
• En gledelig nyhet at KHiO har 25% økning av søkere til studieplasser. Det viser at KHiO er et ettertraktet studiested.

S-sak 46/21 Orienteringer fra Studentrådet

• Studentrådet er særlig opptatt av behovet for at det etableres sosiale møteplasser. Studentene mangler steder å møtes.
• Studentrådet ønsker at det etableres en Studentpub og flere sosiale soner. Dette er viktig for at nye studenter skal integreres og for et godt studie- og læringsmiljø.
• Studentene opplever innimellom at bygget og retningslinjer for drift setter begrensninger for det kunstneriske, noe det er frustrasjon rundt. De ønsker å avklare med drift og renhold så det kunstneriske skal få plass.
• Forslag til om internasjonale studenter kan få jobber som f.eks. studentvakter for å tjene penger. Det koster mye bare for å få visum. Eventuelt at det også etableres støtteordninger.

NB!
Denne intranettartikkelen er en foreløpig oppsummering, - det vil senere foreligge godkjent referat fra møtet.
Innkalling, sakspapir og referat er tilgjengelig på khio.no